Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.

Dôležité upozornenie!
S investovaním na finančných trhoch je spojené riziko a výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Pred začiatkom investovania je dôležité zodpovedné zváženie vlastnej úrovne tolerancie voči investičnému riziku a jeho porovnanie s investičným rizikom konkrétneho fondu.

Informácie k spravovaným fondom, ako aj Štatúty a Kľúčové informácie k jednotlivým doplnkovým dôchodkovým fondom sú dostupné TU.

Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.
OBDOBIE SPORENIA    
Váš súčasný vek:
(18 - 61)
Váš mesačný príspevok:
EUR
Mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa:
EUR
  Priemerný výnos 1 Výber fondu
Stabilita príspevkový d.d.f.:   0,91%
%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f.:   1,77%
50
%
Priemerné ročné zhodnotenie podľa výberu kombinácie fondov:   1,34%  
OBDOBIE VYPLÁCANIA DÔCHODKU    
Výška jednorazového vyrovnania (od 0 do 25%):
%
Jednorazové vyrovnanie v €: ...  
Doba vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
(min. 5 rokov)

Poznámky:
  • jednorázové vyrovnanie a periodické dávky sa zdaňujú podľa Zákona o dani z príjmov
  • výpočty majú výlučne informatívny charakter
  • 1 priemerné ročné zhodnotenie fondu je vyjadrené annualizovanou ročnou výkonnosťou fondu za posledných 5 rokov (t.j. 2018 - 2022) a aktualizuje sa vždy prvý pracovný deň kalendárneho roka

Upozornenie:
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Výpočet má výhradne  informatívny charakter! Pri výpočte je použitá annualizovaná hodnota reálne dosiahnutých čistých výnosov  jednotlivých fondoch odo dňa ich vytvorenia. Vzhľadom k tomu, že Indexový d.d.f. je v ponuke zatiaľ iba krátko / od marca 2020/a v prvom roku dosiahol nadštandardne vysoký výnos na úrovni takmer 30%, možno očakávať, že volatilita fondu sa bude postupne zmierňovať a dosahované výnosy zreálňovať. 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac