Základné imanie spoločnosti je 1 660 000,- EUR. (slovom jedenmilión šesťstošesdesiattisíc eur).

Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa - Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita - uvedeným v zakladateľskej listine. Všetky práva a povinnosti Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita ako zakladateľa a upisovateľa akcií spoločnosti prešli dňom vzniku spoločnosti na zriaďovateľov Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita v pomere určenom v transformačnom projekte a zakladateľskej listine.

Základné imanie je rozdelené na 50 000 (slovom päťdesiattisíc) zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac