Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!

Využite všetky výhody, ktoré sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si mesačne minimálne 15 EUR a využite každý rok plnú výšku daňovej úľavy.


Zo základu dane si každý rok môžete odpočítať až 180 EUR a ušetriť tak na dani z príjmu 34,20 EUR. V dlhodobom horizonte sporenia, ktorý je predpokladom efektívnej tvorby osobných dôchodkových úspor, môžete vďaka daňovej úľave ušetriť rádovo aj niekoľko stoviek Eur.


Nezdaniteľná časť základu dane

A)Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 až 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Nárok na zníženie základu dane do výšky 180 € ročne o príspevky zaplatené účastníkom na doplnkové dôchodkové sporenie má účastník ak:

-        Zaplatil príspevky na základy účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu

-        Nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán


B)Preukazovanie nároku na zníženie základu dane


B1)  Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzané zamestnávateľom za zamestnanca

Podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu vystaveného oprávneným subjektom, ktorým je napr. výpis z osobného účtu účastníka vystavený doplnkovom dôchodkovou spoločnosťou. 

Ak za zamestnanca odvádza príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ, pričom zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyhlási, že spĺňa vyššie uvedené podmienky (§ 11 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) , potom zamestnanec nepreukazuje zamestnávateľovi  sumu uhradených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakoľko informáciu o tejto sume má zamestnávateľ k dispozícii a do úhrnu príspevkov započíta tie príspevky , ktoré zamestnancovi zrazil zo mzdy (zamestnávateľ aplikuje ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) bez ohľadu na to, kedy ich zamestnávateľ za zamestnanca odviedol príslušnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti


B2) Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzané samotným zamestnancom

V tomto prípade zamestnávateľ u zamestnanca nemá k dispozícii informácie ani o splnení podmienok ustanovených v § 11 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ale ani o samotnej sume uhradených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré si zamestnanec sám uhrádzal. Vzhľadom na to, je potrebné, aby uvedené zamestnanec preukázal, napr. výpisom z osobného účtu účastníka, ktorý vystaví doplnková dôchodková spoločnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom doplnková dôchodková spoločnosti pri výpočte úhrnu príspevkov neaplikuje ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 


B3) Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzané samoplatcom

Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie , uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na takúto uplatnenú  nezdaniteľnú časť základu dane preukázal a predložil výpis z osobného účtu účastníka. 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac