Vznik STABILITA, doplnková dôchodková spoločnosť , a.s.
Významné zmeny v doplnkovom dôchodkovom poistení ustanovil pre Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu Stabilita zákon č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Týmto zákonom bola ustanovená povinnosť pre všetky doplnkové dôchodkové poisťovne transformovať sa do konca júna 2007 na akciové spoločnosti, ak majú záujem aj naďalej v rámci tretieho piliera pokračovať vo svojej činnosti.

Zástupcovia zriaďovateľov DDP Stabilita rozhodli na zhromaždení zriaďovateľov, že spoločnosť v súlade so zákonom zmení právnu formu na akciovú spoločnosť tak, aby mohla aj naďalej zabezpečovať doplnkovým príjmom v starobe Vás, našich doterajších účastníkov a poberateľov dávok, ale aj nových účastníkov, ktorých oslovia podmienky nového dávkového plánu.


Po zložitom a náročnom priebehu transformačného procesu, požiadala DDP Stabilita Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia na vznik a činnosť STABILITA, doplnková dôchodková spoločnosť, a.s. Proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne bol úspešne ukončený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a následne zápisom novej spoločnosti do obchodného registra.


Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 69 zákona č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vydala dňa 29. novembra 2006 Rozhodnutie (UDK-004/2006/PDDS) ktorým udelila povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s obchodným menom STABILITA, d. d. s., a. s. , so sídlom v Košiciach, Bačíkova 5.
Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 6. decembra 2006. Správna rada DDP Stabilita následne na svojom zasadnutí rozhodla, že dňom vzniku STABILITA, d. d. s., a. s. bol 1. apríl 2007. K tomuto dňu súčasne zanikla Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita.


Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita uzatvorila od svojho vzniku 5.12.1997 do 31.12.2006 spolu viac ako 140 tisíc zamestnaneckých a účastníkkých zmlúv. K rovnakému dátumu spravovala majetok účastníkov a poberateľov dávok v objeme viac ako 4,3 mld. korún.


STABILITA, d.d.s., a.s. ktorá po splnení všetkých podmienok ustanovených zákonom vznikla 1. apríla 2007, je od uvedeného dňa Vašim zmluvným partnerom v doterajšom doplnkovom dôchodkovom poistení, ktoré sa mení na doplnkové dôchodkové sporenie.


STABILITA, d.d.s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 50 miliónov Sk. Jediným jej zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia DDP Stabilita a to: Železnice Slovenskej republiky ktoré sú majoritným akcionárom, U.S.Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP,a.s, Žiar nad Hronom, Oravské ferozliatinové závody, a.s. a DMD Holding, a.s., Trenčín.


Jedinou činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov. Doplnková dôchodková spoločnosť okrem doplnkového dôchodkového sporenia, nemôže vykonávať iné činnosti.


V novej spoločnosti je dôsledne oddelený majetok príjemcov dávok a účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia od majetku akciovej spoločnosti.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac