Splnenie informačnej povinnosti voči klientom STABILITA, d.d.s, a.s. podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno

STABILITA, d.d.s., a.s.

Právna forma

Akciová spoločnosť

IČO

36 718 556

Mesto a PSČ

040 01 Košice – Staré mesto

Ulica a číslo

Žriedlová 13

Štát

SR

Štatutárny orgán prevádzkovateľa

Mgr. Jozef Salaj, predseda predstavenstva

Ing. Martin Pivarči, podpredseda predstavenstva 

Ing. Viliam Markócsy, člen predstavenstva

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát

Kontaktné údaje

dpo@stabilita.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely realizácie doplnkového dôchodkového sporenia, najmä uzatvárania zmlúv s účastníkmi sporenia, evidencie účastníkov sporenia a ich účtov, evidencie oprávnených osôb a poberateľov dávok, evidencie zamestnávateľov a ich kontaktných osôb. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné uzatvoriť ani plniť účastnícku zmluvu. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

·       spracúvanie je nevyhnutné na uzatváranie a plnenie zmlúv s účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia,

·       spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·       spracúvanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä na uplatnenie právnych nárokov. 

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

-       Finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní

-       Iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou STABILITA, prostredníctvom ktorých získavame osobné údaje pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia

-       Audítori, daňoví poradcovia, advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty alebo osoby podieľajúce sa na vedení účtovných a iných záznamov, správe registratúry a archivácii dokumentov, vymáhaní pohľadávok alebo iných činnostiach spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov

-       Osoby zabezpečujúce IT servis, podporu a development, poskytovatelia cloudových služieb

-       Osoby prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje odosielanie a prijatie dokumentov, ako aj výplaty plnení formou šekových poukážok alebo obdobných platobných služieb

-       Sociálna poisťovňa

-       Národná banka Slovenska v rámci výkonu dohľadu

-       Príslušné orgány štátnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní

-       Marketingoví partneri, reklamné agentúry a iné osoby podieľajúce sa na zabezpečení služieb spojených s reklamou a marketingom

 

Medzinárodný prenos osobných údajov:

Osobné údaje účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia v spoločnosti STABILITA, d.d.s, a.s. nie sú predmetom medzinárodného prenosu osobných údajov. Prevádzkovateľ neuplatňuje automatizované rozhodovanie a profilovanie. 

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov v doplnkovom dôchodkovom sporení je definovaná zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa účastníkov a poberateľov dávok počas celého obdobia trvania účastníckej zmluvy a najmenej päť rokov odo dňa jej zániku. 
 

Dotknutá osoba má nasledovné práva vyplývajúce z nariadenia GDPR:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 nariadenia GDPR), 
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 nariadenia GDPR),
 3. právo na vymazanie osobných údajov po skončení účelu spracúvania (čl. 17 nariadenia GDPR), 
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v stanovených prípadoch (čl. 18 nariadenia GDPR), 
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia GDPR),
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov  na účely marketingu a/alebo na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, právo namietať profilovanie a automatizované rozhodovanie (čl. 21 nariadenia GDPR),
 7. právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov (čl. 77-81 nariadenia GDPR),
 8. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu (čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR). 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

 1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
 2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

 1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
 2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
 3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

 • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.