Spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. sa v zmysle § 32b Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) riadi zásadami odmeňovania obsahujúcimi hlavné zásady a pravidlá platné pre odmeňovanie vybraných kategórií zamestnancov.

Účelom zásad odmeňovania je oceniť výkon a úsilie zo strany vedenia spoločnosti s ohľadom na realizáciu výsledkov a podporiť ich prostredníctvom stimulov takým spôsobom, ktorý je v súlade s:

-    cieľmi, hodnotami, činnosťami, obchodnou stratégiou a dlhodobými záujmami spoločnosti,

-    efektívnym a úspešným riadením rizík bez podporovania nadmerného rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu (nezahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov),

-    dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok,

-    opatreniami  zameranými na predchádzanie konfliktom záujmov.

Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú najmä na:

a)  členov dozornej rady, 

b)  členov predstavenstva,

c)  osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie – v zmysle § 6j zákona kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu,

d)  zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu – vedúci zamestnanci zodpovední za riadenie investícií.

 

V súlade so zásadami odmeňovania sa odmeny členia na pevnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda, resp. odmena za výkon funkcie,  nezávislá od výkonnosti a pohyblivú zložku odmeny, ktorá sa odvíja od splnenia vopred vymedzených kritérií. Kritéria odmeňovania vybranej kategórie zamestnancov sú nastavené a regulované tak, aby sa zabránilo takému modelu odmeňovania, ktoré by ich motivovalo k rizikovému chovaniu. Výber, hodnotenie a identifikáciu pracovných pozícií a zamestnancov, ktorí majú vplyv na rizikový profil spoločnosti, vykonáva predstavenstvo spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky. Vykonávanie politiky odmeňovania a výberu identifikovaných osôb podlieha nezávislej internej kontrole zameranej na dodržanie zásad odmeňovania spoločnosti a je vykonávaný zamestnancom vnútorného auditu spoločnosti.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac