Spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. sa v zmysle § 32b Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) riadi zásadami odmeňovania obsahujúcimi hlavné zásady a pravidlá platné pre odmeňovanie vybraných kategórií zamestnancov.

Účelom zásad odmeňovania je oceniť výkon a úsilie zo strany vedenia spoločnosti s ohľadom na realizáciu výsledkov a podporiť ich prostredníctvom stimulov takým spôsobom, ktorý je v súlade s:

-    cieľmi, hodnotami, činnosťami, obchodnou stratégiou a dlhodobými záujmami spoločnosti,

-    efektívnym a úspešným riadením rizík bez podporovania nadmerného rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu (nezahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov),

-    dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok,

-    opatreniami  zameranými na predchádzanie konfliktom záujmov.

Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú najmä na:

a)  členov dozornej rady, 

b)  členov predstavenstva,

c)  osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie – v zmysle § 6j zákona kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu,

d)  zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu – vedúci zamestnanci zodpovední za riadenie investícií.

 

V súlade so zásadami odmeňovania sa odmeny členia na pevnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda, resp. odmena za výkon funkcie,  nezávislá od výkonnosti a pohyblivú zložku odmeny, ktorá sa odvíja od splnenia vopred vymedzených kritérií. Kritéria odmeňovania vybranej kategórie zamestnancov sú nastavené a regulované tak, aby sa zabránilo takému modelu odmeňovania, ktoré by ich motivovalo k rizikovému chovaniu. Výber, hodnotenie a identifikáciu pracovných pozícií a zamestnancov, ktorí majú vplyv na rizikový profil spoločnosti, vykonáva predstavenstvo spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky. Vykonávanie politiky odmeňovania a výberu identifikovaných osôb podlieha nezávislej internej kontrole zameranej na dodržanie zásad odmeňovania spoločnosti a je vykonávaný zamestnancom vnútorného auditu spoločnosti.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.