Uznesením 165/4/2016 zo dňa 30.3.2016 predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. schvaľuje, s účinnosťou od 1.4.2016, tento Cenník služieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. poskytovaných účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľom dávok z doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Mimoriadny výpis z osobného účtu účastníka 2,00 €
Mimoriadny výpis z osobného účtu poberateľa dávky 2,00 €
Vystavenie kópie účastníckej zmluvy 4,00 €
Vystavenie kópie dodatku k účastníckej zmluve 2,00 €
Vystavenie kópie oznámenia o výplate dávky 4,00 €
Vystavenie kópie oznámenia o zamietnutí žiadosti o dávku 4,00 €
Vystavenie duplikátu karty účastníka 4,00 €
Potvrdenie o preukázateľne zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie 2,00 €
Potvrdenie o dani odvedenej zrážkou z dávky vyplatenej poberateľovi dávky 2,00 €

Ceny sú určené vrátane DPH. Ceny sú bez poštovného za dobierku.

 

Bezplatne poskytované služby


Písomne alebo elektronicky zaslaná informácia o stave osobného účtu účastníka jedenkrát ročne, po spracovaní riadnej účtovnej uzávierky.

Elektronicky zaslaná informácia o stave osobného účtu poberateľa dávky jedenkrát ročne, po spracovaní riadnej účtovnej uzávierky.

Na požiadanie účastníka alebo poberateľa dávky nazrieť do výročných správ o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Prístup na aplikáciu Portál pre účastníkov a Portál pre poberateľov doplnkového dôchodkového sporenia k nahliadnutiu na ich osobný účet.

Tento cenník s Prílohou č.1 a Prílohou č.2 nadobúda účinnosť dňom 1.4.2016.

 

 

Ing. Peter Gregor JUDr.Marián Melichárek
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
STABILITA, d.d.s., a.s. STABILITA, d.d.s., a.s.

 

  • Cenník služieb
    Cenník služieb s Prílohou č.1 a Prílohou č.2 si môžete pozrieť tu.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac