Čo je doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné sporenie na osobný účet, na ktorom sa okrem sporiteľa v prevažnej miere podieľa pravidelnými mesačnými príspevkami aj jeho zamestnávateľ. Je založené na princípe dlhodobého sporenia v produktívnom veku. Jeho účelom je umožniť účastníkovi získať pravidelný doplnkový dôchodkový príjem v dôchodkovom veku, ale aj v invalidite, resp. získať výsluhový dôchodok v prípade ukončenia tzv. „rizikových prác“.

Doplnkové dôchodkové sporenie je:

- príspevkovo definované (výšku svojho mesačného sporenia si účastník dohodne v účastníckej zmluve), výška zamestnávateľského príspevku je upravená v zamestnávateľskej zmluve

- flexibilné (výšku príspevkov môže účastník počas doby sporenia meniť, sporenie je možné na dohodnutý čas prerušiť, nezaplatené príspevky je možné doplatiť, okrem pravidelných mesačných príspevkov je možné vkladať aj mimoriadne príspevky. Všetky uvedené zmeny sú vykonané bezplatne)

- daňovo zvýhodnené (dds je v súčasnosti jedinou formou sporenia na dôchodok, ktorá zvýhodňuje príspevky zamestnávateľa a umožňuje ich zahrnúť do daňových výdavkov) a zároveň je daňovo zvýhodnené aj pre účastníka, ktorému umožňuje odpočítať príspevky platené na dds do výšky 180€ ročne. Každý rok tak ušetríte na dani 34,20€.

Pre koho je vhodné dds?

- pre všetkých zamestnancov a fyzické osoby staršie ako 18 rokov
- pre každého, kto hľadá dlhodobé, pravidelné a bezpečné investovanie
- pre každého, kto ocení výhody pravidelného mesačného príspevku zamestnávateľa
- pre všetkých, ktorí nechcú byť v starobe závislí len na štátnom dôchodku
- pre každého, kto už teraz rozumne myslí na svoju budúcnosť

Jediné sporenie v ktorom nie ste sami!

Ak Váš zamestnávateľ už má uzatvorenú zámestnávateľskú zmluvu s DDS STABILITA, bude Vám v zmysle tejto zmluvy každý mesiac prispievať na Váš osobný účet v DDS STABILITA dohodnutú čiastku.
Ak Váš zamestnávateľ nemá podpísanú žiadnu zamestnávateľskú zmluvu, môžete si na DDS prispievať sami.

V prípade, ak vykonávate tzv. rizikové práce, zaradené do kategórie 3. alebo 4., je Váš zamestnávateľ povinný platiť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, a to vo výške najmenej 2% z vášho mesačného vymeriavacieho základu.

Majte svoje peniaze vždy pod kontrolou!

O stave osobného účtu Vás informujeme raz ročne, formou bezplatného výpisu, zasielaného elektronicky a tiež na PORTÁLI pre účastníka, ktorý sa nachádza na našej WEB stránke. Aktivujte si bezplatný prístup na internetový portál, kde môžete kedykoľvek sledovať a kontrolovať vývoj úspor na Vašom osobnom účte.
 

Vybrané ukazovatele k 31. 12. 2024:

• Počet účastníkov: 279 765

• Počet zamestnávateľských zmlúv: 7 928

• Počet príjemcov dávok: 127 572

• Čistá hodnota majetku vo fondoch spolu: 488,897 mil. €

STABILITA, d.d.s., a.s. spravuje päť doplnkových dôchodkových fondov:

1. Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

2. Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

3. Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

4. Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

5. Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.


Kedy môžem začať poberať doplnkový starobný dôchodok?

Nárok na doplnkový starobný dôchodok Vám vznikne, ak ste splnili niektorú z nasledujúcich podmienok:

- dovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne
- bol Vám priznaný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne
- bol Vám priznaný predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (potrebné dokladovať)

Čo Vám ponúkame ?

Flexibilný program, ktorý Vám umožní:
- deliť Vaše príspevky až medzi 4 rozdielne príspevkové fondy, a to na základe jednej uzatvorenje zmluvy
- kedykoľvek meniť percentuálne pomery tohto nastavenia
- pribežne presúvať časti konta alebo aj celé nasporené konto medzi jednotlivými fondami
- všetky uvedené zmeny realizovať kedykoľvek a bezplatne

Šetriť na dôchodok je dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým !

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.