ZOSTAŇTE S NAMI A ZÍSKAJTE MIMORIADNY VERNOSTNÝ BONUS!

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorazový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

Ako na to?

 1. Stačí, ak máte s DDS STABILITA  uzatvorenú zmluvu  o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 2. Potom už len zbierate vernostné body, ktoré môžete následne vymeniť za peniaze alebo darčeky.

Ako to funguje?

Vždy k 31. decembru kalendárneho roka Vám za uplynulý kalendárny rok pridelíme vernostné body podľa nasledujúceho vzorca:

pričom platí:

 1. zohľadňujú sa len Vaše príspevky (t.j. bez príspevkov od Vášho zamestnávateľa),
 2. berie sa do úvahy celkový počet  kalendárnych mesiacov, počas ktorých boli na Váš účet v STABILITE pripísané Vaše príspevky, (ďalej „príspevkové mesiace“, alebo p.m.), a to počnúc dátumom podpísania Vašej účastníckej zmluvy,
 3. hodnota koeficientu závisí od dĺžky trvania Vašej účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), resp. od počtu príspevkových mesiacov, a to takto:
kategória dĺžka trvania účasti
v systéme DDS
(interval v mesiacoch)
max.počet
príspevkových
mesiacov
koeficient
I. 1 - 36 36 1 bod
II. 37 - 120 84 1,2 bodov
III. 121 - 240 120 1,5 bodov
IV. 241 a viac   2 body

Prehľad o počte vernostných bodov na Vašom vernostnom konte získate po prihlásení na internetový elektronický portál pre účastníka.

Pre názornosť uvádzame príklad výpočtu vernostných bodov a vernostného bonusu:

Uzatvorili ste účastnícku zmluvu a

Váš vek na začiatku sporenia je                   18 rokov

Váš vek pri ukončení sporenia bude            62 rokov

Zostávajúci čas sporenia potom bude          44 rokov = 528 príspevkových mesiacov

Váš priemerný účastnícky príspevok je        15 €

kategória

počet príspevkových
mesiacov (p.m.)

koeficient počet získaných bodov
(počet p.m. x priemerný mesačný
príspevok x koeficient)
I. 36 1 36 x 15€ x 1 = 540 bodov
II. 84 1,2 84 x 15€ x 1,2 = 1 512 bodov
III. 120 1,5 120 x 15€ x 1,5 = 2 700 bodov
IV. 288 2 288 x 15€ x 2 = 8 640 bodov
Spolu 528   13 392 bodov
Premieňajte body na peniaze. Jeden bod = pol centa (0,005€).
Vernostný bonus = 66,96€

 

 

Ako môžem použiť pridelené vernostné body?

1. Vymeniť za peniaze, pričom

jeden bod = pol centa (0,005 €)

Vernostný bonus Vám bude vyplatený jednorazovo v termíne výplaty prvej dôchodkovej dávky. Pre určenie výšky vernostného bonusu je rozhodujúci stav Vášho bodového konta v deň, keď nadobudne účinnosť Vaša žiadosť o dávku.

2. Vymeniť za darčeky už počas sporenia

                            body = darčeky

Výmenu bodov za darčeky v podobe tovaru alebo služby z nášho katalógu môžete uskutočniť  kedykoľvek v priebehu  roka na ktoromkoľvek našom klientskom centre.


Podmienky nároku

 • body použité na výmenu sa z Vášho bodového konta odpočítajú
 • výmenu vernostných bodov je možné uskutočniť najskôr po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy
 • vymeniť body môžete jedenkrát ročne na ktoromkoľvek našom klientskom centre 
 • na výmenu môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta


Zánik nároku

Účastník stráca nárok na všetky nazbierané vernostné body najmä pri:

 • podaní žiadosti o prevod konta do inej DDS alebo do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
 • podaní žiadosti o výplatu odstupného
 • podaní žiadosti o predčasný výber


Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej aj „PVP“)

1. Vernostný program poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. so sídlom Bačíkova 5, Košice 040 01, IČO: 36 718 556, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl.: 1407/V (ďalej len „Poskytovateľ“) svojim klientom – účastníkom systému doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) podľa § 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom zvýšenia ich spokojnosti s účasťou v tomto systéme a poskytnutia nadštandardnej klientskej starostlivosti.  

2. Nárok na zaradenie do vernostného programu má každý účastník, ktorý: 

a)   má ku dňu spustenia programu s Poskytovateľom podpísanú a účinnú aspoň jednu účastnícku zmluvu a  osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve je zriadený a vedený v príspevkových fondoch, alebo
b)   počas trvania vernostného programu uzatvorí s Poskytovateľom účastnícku zmluvu a bude zriadený a vedený osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve v príspevkových fondoch.

Konkrétny druh fondu nemá vplyv na zaradenie do vernostného systému.  

3. Všetci účastníci s účastníckymi zmluvami podľa bodu 2  budú do vernostného programu zaradení Poskytovateľom automaticky a na nediskriminačnom základe, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve alebo iných formálnych náležitostí. Účasť vo vernostnom programe je bezplatná. 

4. Ak má účastník s Poskytovateľom uzatvorených viac platných a účinných účastníckych zmlúv, tak každá z týchto účastníckych zmlúv je do vernostného programu zaradená samostatne a nezávisle na ostatných účastníckych zmluvách uzatvorených týmto účastníkom, pričom body sa pripisujú na každú účastnícku zmluvu zvlášť, podľa výšky zaplatených účastníckych príspevkov a podľa celkového počtu zaplatených príspevkových mesiacov. V prípade konsolidácie dvoch, alebo viacerých účastníckych zmlúv, body získané na zanikajúcich účastníckych zmluvách do realizácie konsolidácie, budú pripísané do evidencie bodov vedených pre nástupnícku účastnícku zmluvu. 

5. Pravidlá prideľovania bodov

Účastník získava body za každú platnú a účinnú účastnícku zmluvu na ktorú si účastník prispieva účastnícky príspevok, a to vo výške závislej od zaplatených príspevkových mesiacov a zároveň od výšky ním zaplatených účastníckych príspevkov (zamestnávateľské príspevky sa pre účely vernostného programu nepočítajú), pripísaných na jeho osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve  v konkrétnom roku trvania vernostného programu:

Počet mesiacov               Počet bodov za 1 € príspevkov

1-36 mesiacov                           1 bod

37-120 mesiacov                       1,2 bodu

121-240 mesiacov                      1,5 bodu

241 a viac mesiacov                  2 body

Body sa prideľujú účastníkom vždy k poslednému dňu kalendárneho roka, t.j. k 31. decembru

6. Pridelené body eviduje Poskytovateľ samostatne, oddelene od účtu účastníka v príslušnom príspevkovom fonde. Účastník je informovaný o aktuálnom stave bodov priebežne, na internetovom elektronickom portáli, prístupnom pre účastníka. 

7. Získané body sú viazané na osobu účastníka a sú neprenosné, s výnimkou prechodu bodovej hodnoty na oprávnené osoby uvedené v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, a to podľa výšky podielov jednotlivých oprávnených osôb. 

8. Hodnota každého bodu v rámci vernostného systému je 0,005 eura (0,5 centa). Nárok účastníka na vyplatenie hodnoty získaných bodov vzniká súčasne s dňom nadobudnutia účinnosti žiadosti o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia, okrem prípadov uvedených v bode 10, pričom rozhodujúcim pre určenie zostatku bodového účtu je jeho stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade, že v konaní o dávke dôjde k zamietnutiu nároku, evidencia bodov bude obnovená, a to aj spätne.  Peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu bude účastníkovi vyplatená v čase výplaty prvej dávky osobitnou platbou. Forma realizácie tejto výplaty je zhodná s dohodnutou formou výplaty zvolenej dávky doplnkového dôchodkového sporenia. Ak pôjde o výplatu poštovou poukážkou, náklady na poštovné znáša príjemca.   

9. Pred vznikom nároku na výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia môže účastník použiť body na výmenu za predmety alebo služby uvedené v aktuálnom katalógu vydanom Poskytovateľom. Túto výmenu však môže zrealizovať najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy, len jedenkrát ročne, pričom môže použiť najviac polovicu všetkých bodov. Takto spotrebované body sa odpočítajú  z bodového účtu účastníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akékoľvek zmeny katalógov.

10. Účastníkovi zaniká účasť vo vernostnom programe a stráca všetky doposiaľ pridelené body bez akejkoľvek náhrady, ak:

a)     požiada o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
b)     požiada o výplatu odstupného alebo o predčasný výber         
c)   v čase smrti účastníka nie je v účastníckej zmluve uvedená oprávnená osoba 
d)  v deň nadobudnutia účinnosti žiadosti o dávku doplnkového dôchodkového sporenia bola peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu menšia ako 3 €

11.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá, ako aj celý vernostný program kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. O zmene alebo ukončení je povinný informovať účastníkov na stránke www.stabilita.sk . Zrušenie vernostného programu nemá vplyv na nároky plynúce z ich dovtedajšej účasti na vernostnom programe.

12.  Tieto zmeny a doplnenia Pravidiel vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. nadobúdajú účinnosť dňa 28.12.2020.
 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac