ZOSTAŇTE S NAMI A ZÍSKAJTE MIMORIADNY VERNOSTNÝ BONUS!

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorazový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

Ako na to?

 1. Stačí, ak máte s DDS STABILITA  uzatvorenú zmluvu  o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 2. Potom už len zbierate vernostné body, ktoré môžete následne vymeniť za peniaze alebo darčeky.

Ako to funguje?

Vždy k 31. decembru kalendárneho roka Vám za uplynulý kalendárny rok pridelíme vernostné body podľa nasledujúceho vzorca:

pričom platí:

 1. zohľadňujú sa len Vaše príspevky (t.j. bez príspevkov od Vášho zamestnávateľa),
 2. berie sa do úvahy celkový počet  kalendárnych mesiacov, počas ktorých boli na Váš účet v STABILITE pripísané Vaše príspevky, (ďalej „príspevkové mesiace“, alebo p.m.), a to počnúc dátumom podpísania Vašej účastníckej zmluvy,
 3. hodnota koeficientu závisí od dĺžky trvania Vašej účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), resp. od počtu príspevkových mesiacov, a to takto:
kategória dĺžka trvania účasti
v systéme DDS
(interval v mesiacoch)
max.počet
príspevkových
mesiacov
koeficient
I. 1 - 36 36 1 bod
II. 37 - 120 84 1,2 bodov
III. 121 - 240 120 1,5 bodov
IV. 241 a viac   2 body

Prehľad o počte vernostných bodov na Vašom vernostnom konte je súčasťou výpisu z Vášho individuálneho účtu sporiteľa, ktorý od nás dostanete vždy na začiatku roka.

Pre názornosť uvádzame príklad výpočtu vernostných bodov a vernostného bonusu:

Uzatvorili ste účastnícku zmluvu a

Váš vek na začiatku sporenia je                       18 rokov

Váš vek pri ukončení sporenia bude                62 rokov

Zostávajúci čas sporenia potom bude             44 rokov = 528 príspevkových mesiacov

Váš priemerný účastnícky príspevok je           15 €

kategória

počet príspevkových
mesiacov (p.m.)

koeficient počet získaných bodov
(počet p.m. x priemerný mesačný príspevok x koeficient)
I. 36 1 36 x 15€ x 1 = 540 bodov
II. 84 1,2 84 x 15€ x 1,2 = 1 512 bodov
III. 120 1,5 120 x 15€ x 1,5 = 2 700 bodov
IV. 288 2 288 x 15€ x 2 = 8 640 bodov
Spolu 528   13 392 bodov
Premieňajte body na peniaze. Jeden bod = pol centa (0,005€).
Vernostný bonus = 66,96€

 

 

Využite všetky výhody, ktoré Vám doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri ponúka!

Doplnkové dôchodkové sporenie je jedinečný finančný produkt, ktorý ponúka množstvo výhod, benefitov a doplnkových služieb. Ak chcete, aby Vaše sporenie bolo čo najefektívnejšie – spoznajte a využívajte ich všetky!

1.Pravidelný mesačný príspevok od Vášho zamestnávateľa.

2.Každý rok daňová úľava od štátu.

/ Nastavte si výšku Vášho mesačného príspevku minimálne na 15€ a využite plnú výšku daňovej úľavy. Za každý rok Vašej účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia môžete ušetriť na dani viac ako 34€ ročne. Výšku svojho sporenia pravidelne prehodnocujte. Každé zvýšenie Vášho príspevku Vám prináša vyšší účet, vyššie výnosy, vyšší vernostný bonus./

3.Profesionálna správa Vášho účtu a výhodné zhodnotenie Vašich úspor.

4.Online prístup na Váš účet a všetky zmeny na Vašej zmluve zadarmo.

/ Požiadajte o prístupové heslo na  Účastnícky portál a spravujte svoju zmluvu z pohodlia domova./

5.Vernostná karta na zvýhodnený nákup tovarov a služieb od našich partnerov.

/ Viac informácií o vernostnom programe na www.stabilita.sk

6.Exkluzívny vernostný program s možnosťou vyplatenia mimoriadneho finančného bonusu iba v STABILITA, d.d.s., a.s.

 

Ako môžem použiť pridelené vernostné body?

1. Vymeniť za peniaze, pričom

jeden bod = pol centa (0,005 €)

Vernostný bonus Vám bude vyplatený jednorazovo v termíne výplaty prvej dôchodkovej dávky. Pre určenie výšky vernostného bonusu je rozhodujúci stav Vášho bodového konta v deň, keď nadobudne účinnosť Vaša žiadosť o dávku.

2. Vymeniť za darčeky už počas sporenia

                            body = darčeky

Výmenu bodov za darčeky v podobe tovaru alebo služby z nášho katalógu (začne platiť od r. 2015) môžete uskutočniť kedykoľvek v priebehu  roka na našich kontaktných pracoviskách, avšak iba raz ročne. Pri tejto výmene môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta. Použité body sa z Vášho konta odpočítajú.

Podmienky nároku

 • výmenu vernostných bodov je možné uskutočniť najskôr po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy
 • vymeniť body môžete jedenkrát ročne na ktoromkoľvek našom pracovisku 
 • na výmenu môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta
 • body použité na výmenu sa z Vášho konta odpočítajú

Zánik nároku

sporiteľ stráca nárok na všetky nazbierané vernostné body pri:

 • podaní žiadosti o prevod konta do inej DDS
 • odstúpení od zmluvy (t.j. v prípade podania žiadosti o výplatu odstupného)
 • predčasnom výbere

 

Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej aj „PVP“)

1.   Vernostný program poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. so sídlom Bačíkova 5, Košice 040 01, IČO: 36 718 556, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl.: 1407/V (ďalej len „Poskytovateľ“) svojim klientom – účastníkom systému doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) podľa § 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom zvýšenia ich spokojnosti s účasťou v tomto systéme a poskytnutia nadštandardnej klientskej starostlivosti. 
 

2. Nárok na zaradenie do vernostného programu má každý účastník, ktorý: 

a)   má ku dňu spustenia programu s Poskytovateľom podpísanú a účinnú aspoň jednu účastnícku zmluvu a  osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve je zriadený a vedený v príspevkových fondoch, alebo
b)   počas trvania vernostného programu uzatvorí s Poskytovateľom účastnícku zmluvu a bude zriadený a vedený osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve v príspevkových fondoch.

Konkrétny druh fondu nemá vplyv na zaradenie do vernostného systému.  

3. Všetci účastníci s účastníckymi zmluvami podľa bodu 2  budú do vernostného programu zaradení Poskytovateľom automaticky a na nediskriminačnom základe, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve alebo iných formálnych náležitostí. Účasť vo vernostnom programe je bezplatná. 

4. Ak má účastník s Poskytovateľom uzatvorených viac platných a účinných účastníckych zmlúv, tak každá z týchto účastníckych zmlúv je do vernostného programu zaradená samostatne a nezávisle na ostatných účastníckych zmluvách uzatvorených týmto účastníkom, pričom body sa pripisujú na každú účastnícku zmluvu zvlášť, podľa výšky zaplatených účastníckych príspevkov a podľa celkového počtu zaplatených príspevkových mesiacov.

5. Pravidlá prideľovania bodov

Účastník získava body za každú platnú a účinnú účastnícku zmluvu na ktorú si účastník prispieva účastnícky príspevok, a to vo výške závislej od zaplatených príspevkových mesiacov a zároveň od výšky ním zaplatených účastníckych príspevkov (zamestnávateľské príspevky sa pre účely vernostného programu nepočítajú), pripísaných na jeho osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve  v konkrétnom roku trvania vernostného programu:

Počet zaplatených prísp. mesiacov             počet bodov za 1,- euro príspevkov

1-36 mesiacov                                              1 bod

37-120 mesiacov                                         1,2 bodu

121-240 mesiacov                                    1,5 bodu

241 a viac mesiacov                                2 body

Body sa prideľujú účastníkom vždy k poslednému dňu kalendárneho roka, t.j. k 31. decembru

6. Pridelené body eviduje Poskytovateľ samostatne, oddelene od účtu účastníka v príslušnom príspevkovom fonde. Účastník je informovaný o aktuálnom stave bodov priebežne, prostredníctvom výpisu z individuálneho účtu sporiteľa v samostatnej položke a na internetovom elektronickom portáli, prístupnom pre účastníka. 

7. Získané body sú viazané na osobu účastníka a sú neprenosné, s výnimkou prechodu bodovej hodnoty na oprávnené osoby uvedené v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, a to podľa výšky podielov jednotlivých oprávnených osôb. 

8. Hodnota každého bodu v rámci vernostného systému je 0,005 eura (0,5 centa). Nárok účastníka na vyplatenie hodnoty získaných bodov vzniká súčasne s dňom nadobudnutia účinnosti žiadosti o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia, v súlade s príslušnými ustanoveniami dávkového plánu, okrem prípadov uvedených v bode 10, pričom rozhodujúcim pre určenie zostatku bodového účtu je jeho stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade, že v konaní o dávke dôjde k zamietnutiu nároku, evidencia bodov bude obnovená, a to aj spätne.  Peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu bude účastníkovi vyplatená v čase výplaty prvej dávky osobitnou platbou. Forma realizácie tejto výplaty je zhodná s dohodnutou formou výplaty zvolenej dávky doplnkového dôchodkového sporenia. Ak pôjde o výplatu poštovou poukážkou, náklady na poštovné znáša príjemca.   

9. Pred vznikom nároku na výplatu dávok podľa dávkového plánu môže účastník použiť body na výmenu za predmety alebo služby uvedené v aktuálnom katalógu vydanom Poskytovateľom. Túto výmenu však môže zrealizovať najskôr po troch rokoch účasti vo vernostnom programe, len jedenkrát ročne, pričom môže použiť najviac polovicu všetkých bodov. Takto spotrebované body sa odpočítajú  z bodového účtu účastníka. V prípade, ak účastník  v lehote do 6-tich mesiacov od poslednej výmeny vernostných bodov požiada o prevod nasporených prostriedkov do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, má Poskytovateľ právo na vrátenie finančného ekvivalentu poskytnutých predmetov a služieb od účastníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akékoľvek zmeny katalógov.

10. Účastníkovi zaniká účasť vo vernostnom programe a stráca všetky doposiaľ pridelené    body bez akejkoľvek náhrady, ak:

a)     požiada o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti;
b)     požiada o výplatu odstupného podľa § 19 zákona č. 650/2004 Z. z.;           
c)   v čase smrti účastníka nie je v účastníckej zmluve uvedená oprávnená osoba 
d)  v deň nadobudnutia účinnosti žiadosti o dávku doplnkového dôchodkového sporenia bola peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu menšia ako 3 €

11.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá, ako aj celý vernostný program kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. O zmene alebo ukončení je povinný informovať účastníkov na stránke www.stabilita.sk . Zrušenie vernostného programu nemá vplyv na nároky plynúce z ich dovtedajšej účasti na vernostnom programe.

12.  Tieto PVP nahrádzajú Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. zo dňa 1.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 27.2.2020.

Pravidlá pre vernostný program platné do 26.2.2020 nájdete TU

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac