Stabilita príspevkový ddf je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov a tak, aby bola zabezpečená ochrana účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie stabilného zhodnotenia pri zachovaní primeranej miery rizika.


Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.


Od začiatku roka 2009 dochádza k novelizácii zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá hovorí o tom, že sa nebudú môcť vyplácať výsluhové dôchodky podľa starých podmienok.


Podľa novely zákona sa budú výsluhové dôchodky vyplácať za podmienok platných pre výsluhové dôchodky od 1. 1. 2009. Znamená to, že výsluhový dôchodok sa bude vyplácať pre všetky dávkové plány nasledovne:


Účastník sporil minimálne 5 rokov z dôvodu zaradenia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj) a dosiahol vek 40 rokov.
Doba vyplácania dôchodku je do veku kedy vzniká nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne (podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.).
Ak aktuálna hodnota osobného účtu účastníka bude nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy, namiesto výsluhového dôchodku sa vyplatí jednorazové vyrovnanie.
Od 1. januára 2009 zanikla možnosť čerpať si preddavok výsluhového dôchodku (t.j. mimoriadne príspevky) podľa starších dávkových plánov.

2020-02-21
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 21.02.2020 0.042554 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 20.02.2020 319 551 927 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac január 2020 0.88 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2020 1.92 %
AKCIOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

Vernosť sa s nami vypláca

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.
viac