Ako sa stať sporiteľom STABILITA, d.d.s., a.s.?

Uzatvoriť účastnícku zmluvu môžete:

- priamo u svojho zamestnávateľa, ak má podpísanú zamestnávateľskú zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s.
- na ktoromkoľvek našom kontaktnom pracovisku
- osobne s finančným sprostredkovateľom STABILITA, d.d.s., a.s.

Výška mesačného príspevku:

Výšku mesačného príspevku si môže účastník dohodnúť nasledovným spôsobom:
- v percentuálnej sadzbe zo zúčtovanej mzdy zamestnanca alebo
- v pevnej čiastke v €

Platenie príspevkov:

Zamestnávateľ odvádza príspevky za seba a za účastníka (resp. účastník sám odvádza príspevky) na účet:
- číslo účtu: 444786817/0900
- IBAN  SK0509000000000444786817
- konštantný symbol: 3558
- variabilný symbol: číslo účastníckej zmluvy (9-miestne číslo predtlačené na účastníckej zmluve)

Druhy dávok:

- doplnkový starobný dôchodok (dočasný, doživotný) - nárok na tento dôchodok vzniká sporiteľovi po dosiahnutí veku 62 rokov alebo ak mu bol priznaný riadny alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne
- doplnkový výsluhový dôchodok (dočasný, doživotný) - dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho „v riziku“ 10 rokov
- jednorazové vyrovnanie

Nárok na jednorazové vyrovnanie má klient:

  • pri vzniku invalidity nad 70% (ak táto vznikla až po uzatvorení zmluvy)
  • pre oprávnené osoby v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dávky
  • ak účastníkovi vznikol nárok na doplnkový dôchodok, ale hodnota jeho osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR

- predčasný výber (najskôr po 10-tich rokoch od podpisu zmluvy a každých 10 dalších rokov, ale sumu na výplatu tvoria len príspevky nasporené účastníkom alebo ním určená časť týchto príspevkov  a výnosy z nich ). Zvyšná časť konta bude vyplatená po vzniku nároku na starobný dôchodok.
 - odstupné pre účastníkov v zmysle dávkových plánov tvoriacich súčasť ich účastníckej zmluvy.

Dočasné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca STABILITA, d.d.s., a.s.. Minimálna doba výplaty je 5 rokov. Doživotné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca poisťovňa (nie STABILITA, d.d.s., a.s.) na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi účastníkom a konkrétnou životnou poisťovňou. Pri vyplácaní dávok sa uplatňuje zrážková daň z výnosu.

Doplnkové služby

Exkluzívny vernostný program, s ktorým sa vaše vernostné body premieňajú na mimoriadny finančný bonus. (viac na www. stabilita.sk)

Balíček výhod - viac ako 50 zmluvných partnerov, ktorých tovary a služby nakupujete s výraznými zľavami (podrobný zoznam a rozsah zliav hľadajte na www.stabilita.sk)

VŽDY VÁM PONÚKNEME VIAC !

„Šetriť na dôchodok je dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým!“

Ako si môžem znížiť svoju závislosť na štátnom dôchodku?
Ako sa zbaviť obáv z neustáleho predlžovania dôchodkového veku?
Ako si užívať zaslúžený odpočinok a slobodne rozhodnúť o svojom odchode do dôchodku, a o jeho výške?

Odpoveďou na mnohé takéto otázky sú rozumne zvolené „SPORIACE PRODUKTY“.

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s., ako jediná slovenská spoločnosť na dôchodkovom trhu, ponúka jedinečný produkt DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE. SPOZNAJTE A VYUŽÍVAJTE VŠETKY JEHO BEZKONKURENČNÉ VÝHODY UŽ DNES!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac