Aby bolo Vaše sporenie ešte výhodnejšie!

·         vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné zaplatené príspevky / teda tie, ktoré ste si na sporenie v priebehu roka vložili Vy, nie Váš zamestnávateľ/, a to až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu každý rok 34,20 .

·         túto výhodu si za rok 2017 môžeme uplatniť, ak ste uzatvorili účastnícku zmluvu po 1.1.2014 alebo ste do 31.12.2017 podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky platné od 1.1.2014, ktoré zaviedla novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a súčasne nemáte inú zmluvu o doplnkovom starobnom sporení (či už ako sporiteľ alebo ako poberateľ dávky doplnkového dôchodku), ktorá tieto podmienky nespĺňa.

Neprehliadnite dôležité upozornenie!

Ak ste od roku 2014 využili možnosť vyplatenia predčasného výberu a zároveň ste si pred jeho výberom (od 1.1.2014) uplatňovali  odpočítateľnú položku, máte povinnosť uplatnenú daňovú úľavu vrátiť, a to do troch zdaňovacích období.


Zasielanie výpisov a potvrdení k dani

Ročný výpisy z osobných účtov za rok 2017 Vám zasielame postupne v týždni od 29.1.2018, a to formou, ktorú ste si zvolili v účastníckej zmluve – poštou na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky na e-mailovú adresu.

V prípade, že Vaša zmluva spĺňa podmienku na odpočet dane, bude Vám zaslané aj potvrdenie k uplatneniu si nezdaniteľnej časti základu dane, a to rovnakou formou akou Vám zasielame výpis z osobného účtu. Ak Vaša zmluva vedená v našej spoločnosti tieto podmienky nespĺňa potvrdenie Vám STABILITA, d.d.s., a.s., nezasiela.

 

 Odporúčame Vám,  aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali či nemáte súčasne uzatvorené  aj iné účastnícke zmluvy  v našej alebo v inej DDS/ či už  ako sporitelia alebo ako poberatelia doplnkového dôchodku/, a či aj tieto zmluvy spĺňajú podmienky potrebné na uplatnenie si daňovej úľavy. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam a vyhnete sa neskoršej povinnosti vrátiť neoprávnenú daňovú úľavu.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac