20 faktov o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA

STABILITA je druhá najstaršia doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku. Zmluvu o jej zriadení podpísali zakladajúce subjekty ešte v júni 1996 a o rok neskôr udelila vláda SR povolenie na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zapísalo spoločnosť do registra doplnkových dôchodkových poisťovní 5.decembra 1997.


Pôvodnými zriaďovateľmi spoločnosti boli veľké zamestnávateľské subjekty:

VSŽ, a.s. Košice, Závod SNP, a.s. Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová, a.s.,

Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné, Kovohuty Krompachy, a.s., a DMD Holding, a.s.


Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA / tak ako ju poznáme dnes/ vznikla 1.apríla 2007 transformáciou DDP Stabilita na základe transformačného projektu, ktorý schválilo zhromaždenie zriaďovateľov DDP Stabilita a je právnym nástupcom pôvodnej Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita


Súčasní akcionári STABILITA, d.d.s., a.s. :

ŽSR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Železiarne Podbrezová, a.s.

Lorea Investments Limited

Marek Szabo

 

STABILITA ako jediná doplnková dôchodková poisťovňa dostala od svojich zriaďovateľov  pri  vzniku nenávratný vklad v plnej výške. Vďaka tomu nikdy nečerpala žiadnu pôžičku, ani nebola zaťažená úverom.

 

Klientom spoločnosti je k dispozícii 10 kamenných pracovísk. Nachádzajú sa  v krajských mestách a tiež v Michalovciach, Poprade a Podbrezovej.

 

Počas 20 ročného pôsobenia spoločnosti uzatvorilo účastnícku zmluvu so STABILITOU viac ako  240 000 klientov, čo je viac ako počet obyvateľov Košíc.

 

V súčasnosti spravuje  STABILITA, d.d.s., a.s. zmluvy viac ako 140 000 klientov

 

V portfóliu partnerov spoločnosti je aktuálne 5 878  zamestnávateľských zmlúv, vďaka ktorým zamestnávatelia prispievajú  svojím zamestnancom na ich kvalitnejšie budúce doplnkové dôchodky

 

Priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa je vyšší ako priemerný mesačný príspevok samotného zamestnanca a pohybuje sa na úrovni 20 €.

 

Príspevok zamestnávateľa pre zamestnancov zaradených do kategórie rizika 3. a 4.  dosahuje mesačne takmer 30 €

 

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je získanie doplnkového starobného dôchodku, ktorý môže významne pomôcť k prežitiu dôstojnej staroby. Počas  20  tich rokov existencie spoločnosť vyplatila alebo aktuálne vypláca  doplnkové dôchodkové dávky takmer 90 tisíc sporiteľom, ktorí už svoje aktívne sporenie ukončili.

 

STABILITA doteraz vyplatila  svojim klientom dávky v celkovom objeme viac ako

250 miliónov eur.

 

Od roku 2012 spravuje STABILITA, d.d.s., a.s., 3 doplnkové dôchodkové fondy; dva príspevkové a jeden výplatný.

 

Celková hodnota majetku spravovaného vo jednotlivých fondoch je vyššia ako 316 miliónov eur.

 

Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov je Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Prvá na trhu

STABILITA ako prvá na trhu doplnkového dôchodkového sporenia ponúkla ešte v roku 2012 možnosť sporiť v rámci jednej zmluvy súčasne v dvoch rozdielnych fondoch. Táto ponuka priniesla klientom možnosť flexibilnejšie kombinovať výhody oboch príspevkových fondov a slobodnejšie si voliť vlastnú investičnú stratégiu.

Táto novinka bola prijatá veľmi pozitívne a o 2 roky neskôr boli na jej základe vypracované aj nové legislatívne normy pre výkon doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Jediná na trhu

STABILITA ako jediná na trhu doplnkového dôchodkového sporenia ponúka klientom exkluzívny vernostný program, vďaka ktorému získavajú naši klienti benefit vo forme mimoriadneho finančného bonusu, o ktorého výške rozhodujú sami.

V rámci vernostného programu sme od roku 2013 vyplatili našim klientom jednorazové vernostné bonusy vo výške 98 000 eur.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.