Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!

Využite všetky výhody, ktoré sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si mesačne minimálne 15 EUR a využite každý rok plnú výšku daňovej úľavy. Zo základu dane si každý rok môžete odpočítať až 180 EUR a ušetriť tak na dani z príjmu 34,20 EUR. V dlhodobom horizonte sporenia, ktorý je predpokladom efektívnej tvorby osobných dôchodkových úspor, môžete vďaka daňovej úľave ušetriť rádovo aj niekoľko stoviek Eur.


Kto má nárok na daňovú úľavu

Nárok na zníženie základu dane do výšky 180,-€ ročne o príspevky zaplatené účastníkom na doplnkové dôchodkové sporenie má účastník, ktorého zmluva neobsahuje dávkový plán (to znamená, že účastník zmluvu uzatvoril až po 31.12.2013 alebo k zmluve uzatvorenej pred týmto termínom podpísal dodatok, ktorým sa vzdal pôvodného dávkového plánu, ktorý bol súčasťou jeho zmluvy) a zároveň nemá uzatvorenú ani žiadnu inú zmluvu v treťom pilieri, ktorej súčasťou je dávkový plán.

(§11 ods. 10 až 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).                        

Zasielanie potvrdení o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie.

 Potvrdenie o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie bude STBILITA, d.d.s., a.s. zasielať spolu s ročnými výpismi za rok 2016, rovnakým spôsobom ako výpis:

  • poštou na adresu - v jednej obálke výpis aj potvrdenie
  • elektronicky - jeden mail s výpisom a druhý mail s potvrdením

 Distribúcia výpisov v elektronickej aj papierovej forme sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2017.

 Potvrdenie o zaplatených príspevkoch bude zaslané len tým účastníkom, ktorých účastnícka zmluva bola uzatvorená po 31.12.2013 a tiež účastníkom, ktorí do 31.12.2016 podpísali a doručili spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. dodatok k účastníckej zmluve o vzdaní sa dávkového plánu. V prípade, že spolu s výpisom z Vášho osobného účtu neobdržíte aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch, znamená to, že Vaša účastnícka zmluva nespĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy za rok 2016.

Vzhľadom ku skutočnosti, že nastavenie podmienok pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy je stále pomerne komplikované a závisí od súbežného splnenia viacerých podmienok, v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím naše najbližšie pracovisko alebo bezplatnú infolinku 0800 11 76 76, kde Vám radi zodpovieme na Vaše otázky a spolu tak môžeme predísť zbytočným nepríjemnostiam v budúcnosti.

Kto je povinný vrátiť daňovú úľavu

Účastník, ktorému bola vyplatená dávka predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (od 1.1.2014) si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola vyplatená dávka predčasný výber, a to o sumu zaplatených príspevkov na dds, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. (§11 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.