Poznáte význam skratiek DDJ, PVF, PAF ? Pomôžeme Vám správne "čítať" Váš výpis z osobného účtu

Čo možno vyčítať z výpisu z osobného účtu účastníka?

Výpis z osobného účtu je informáciou o stave finančných prostriedkov na osobnom účte účastníka, vedenom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.


Výpis z osobného účtu je informáciou o stave finančných prostriedkov na osobnom účte účastníka, vedenom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

úvodnej časti výpisu sú uvedené identifikačné údaje účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a údaje o účastníckej zmluve (účte).

Počiatočný stav k dátumu 1.1.2016, dokumentuje sumu dôchodkových jednotiek (DJ) ako aj finančných prostriedkov umiestnených v akciovom (PAF) a v príspevkovom (PVF) fonde.

V podrobnej časti výpisu sú uvedené všetky finančné operácie, zvlášť pre akciový fond a príspevkový fond, zoradené vzostupne podľa dátumu pripísania DJ. Každý zápis obsahuje kompletnú informáciu o obrate na účte, t.j. príspevkový mesiac, za ktorý bol príspevok odvedený, výšku príspevku účastníka resp. zamestnávateľa ako aj aktuálnu hodnotu DJ, platnú pre deň bankovej operácie. Počet nakúpených DJ je podiel príspevku a príslušnej hodnoty DJ. Celkový počet DJ ku dňu ich pripísania je uvedený v poslednom stĺpci výpisu.

Ak boli príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené pravidelne počas celého roka, sú na osobnom účte pripísané príspevky za 12 mesiacov. Ak boli uhradené ďalšie – mimoriadne príspevky, zvyšujú hodnotu osobného účtu, avšak nemajú vplyv na počet zaplatených príspevkových mesiacov. Pokiaľ účastník využil výhodu investovania do oboch fondov, bol každý zaplatený príspevok rozdelený vo zvolenom percentuálnom pomere a odpovedajúce sumy boli pripísané do každého príspevkového fondu samostatne. Príspevok (za účastníka alebo za zamestnávateľa) za jeden príspevkový mesiac je uvedený v dvoch položkách.

Príklad: Ak účastník poslal príspevok za kalendárny mesiac vo výške 20 € a zvolil prispievanie do fondov v podiele 40% z príspevku do príspevkového fondu a 60% z príspevku do akciového fondu, potom sú na výpise rozpísané dva obraty – Platba ÚP 8 € pre fond PVF a Platba ÚP 12 € pre fond PAF.

Záverečná – sumarizačná časť výpisu pozostáva z troch tabuliek:

  • Súčet príspevkov od 1.1.2016 do 31.12.2016 - predstavuje celkovú sumu príspevkov, pripísaných na osobný účet účastníka za uplynulý rok, v členení príspevky účastníka a príspevky zamestnávateľa.
  • Konečný stav k dátumu 31.12.2016 - udáva informáciu o rozložení finančných prostriedkov v oboch príspevkových fondoch. Aktuálna hodnota osobného účtu je súčtom súčinov aktuálnej hodnoty DJ  a celkového počtu DJ evidovaných na osobnom účte v jednotlivých fondoch.
  • Informatívny prehľad o priebehu sporenia - udáva sumu peňazí za celú dobu účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení a je z neho zrejmé, koľko finančných prostriedkov našetril účastník, akú sumu mu na jeho účet zaslal jeho zamestnávateľ, ako boli zhodnotené úspory v doterajšom priebehu sporenia a aká bola výška prípadných, doteraz vyplatených dávok.

Doba účasti je vyjadrená v mesiacoch a udáva celkový počet príspevkových mesiacov, za ktoré boli odvedené príspevky.   

O tom, že vernosť sa s nami vypláca svedčí počet vernostných bodov, pripísaných

na osobný účet. Vernostné body sa pripisujú raz ročne, vždy k 31. decembru konkrétneho kalendárneho roka. Spôsob výpočtu vernostných bodov je presne daný a o tom, koľko ich získate v danom kalendárnom roku rozhodujete iba Vy!  Vaše vernostné body sú odmenou za priazeň a vernosť, ktorú našej spoločnosti prejavujete a získať ich môžete iba v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. . Každým zvýšením Vášho individuálneho mesačného príspevku získavate viac vernostných bodov a vyššiu vernostnú prémiu, ktorú Vám vyplatíme po riadnom ukončení doplnkového dôchodkového sporenia spolu s prvou dôchodkovou dávkou. Viac informácií v vernostnému programu nájdete na našom webovom sídle v sekcii „Naše projekty“.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac