Poznáte význam skratiek DDJ, PVF, PAF ? Pomôžeme Vám správne "čítať" Váš výpis z osobného účtu

Čo možno vyčítať z výpisu z osobného účtu účastníka?

Výpis z osobného účtu je informáciou o stave finančných prostriedkov na osobnom účte účastníka, vedenom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.


Výpis z osobného účtu je informáciou o stave finančných prostriedkov na osobnom účte účastníka, vedenom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

úvodnej časti výpisu sú uvedené identifikačné údaje účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a údaje o účastníckej zmluve (účte).

Počiatočný stav k dátumu 1.1.2016, dokumentuje sumu dôchodkových jednotiek (DJ) ako aj finančných prostriedkov umiestnených v akciovom (PAF) a v príspevkovom (PVF) fonde.

V podrobnej časti výpisu sú uvedené všetky finančné operácie, zvlášť pre akciový fond a príspevkový fond, zoradené vzostupne podľa dátumu pripísania DJ. Každý zápis obsahuje kompletnú informáciu o obrate na účte, t.j. príspevkový mesiac, za ktorý bol príspevok odvedený, výšku príspevku účastníka resp. zamestnávateľa ako aj aktuálnu hodnotu DJ, platnú pre deň bankovej operácie. Počet nakúpených DJ je podiel príspevku a príslušnej hodnoty DJ. Celkový počet DJ ku dňu ich pripísania je uvedený v poslednom stĺpci výpisu.

Ak boli príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené pravidelne počas celého roka, sú na osobnom účte pripísané príspevky za 12 mesiacov. Ak boli uhradené ďalšie – mimoriadne príspevky, zvyšujú hodnotu osobného účtu, avšak nemajú vplyv na počet zaplatených príspevkových mesiacov. Pokiaľ účastník využil výhodu investovania do oboch fondov, bol každý zaplatený príspevok rozdelený vo zvolenom percentuálnom pomere a odpovedajúce sumy boli pripísané do každého príspevkového fondu samostatne. Príspevok (za účastníka alebo za zamestnávateľa) za jeden príspevkový mesiac je uvedený v dvoch položkách.

Príklad: Ak účastník poslal príspevok za kalendárny mesiac vo výške 20 € a zvolil prispievanie do fondov v podiele 40% z príspevku do príspevkového fondu a 60% z príspevku do akciového fondu, potom sú na výpise rozpísané dva obraty – Platba ÚP 8 € pre fond PVF a Platba ÚP 12 € pre fond PAF.

Záverečná – sumarizačná časť výpisu pozostáva z troch tabuliek:

  • Súčet príspevkov od 1.1.2016 do 31.12.2016 - predstavuje celkovú sumu príspevkov, pripísaných na osobný účet účastníka za uplynulý rok, v členení príspevky účastníka a príspevky zamestnávateľa.
  • Konečný stav k dátumu 31.12.2016 - udáva informáciu o rozložení finančných prostriedkov v oboch príspevkových fondoch. Aktuálna hodnota osobného účtu je súčtom súčinov aktuálnej hodnoty DJ  a celkového počtu DJ evidovaných na osobnom účte v jednotlivých fondoch.
  • Informatívny prehľad o priebehu sporenia - udáva sumu peňazí za celú dobu účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení a je z neho zrejmé, koľko finančných prostriedkov našetril účastník, akú sumu mu na jeho účet zaslal jeho zamestnávateľ, ako boli zhodnotené úspory v doterajšom priebehu sporenia a aká bola výška prípadných, doteraz vyplatených dávok.

Doba účasti je vyjadrená v mesiacoch a udáva celkový počet príspevkových mesiacov, za ktoré boli odvedené príspevky.   

O tom, že vernosť sa s nami vypláca svedčí počet vernostných bodov, pripísaných

na osobný účet. Vernostné body sa pripisujú raz ročne, vždy k 31. decembru konkrétneho kalendárneho roka. Spôsob výpočtu vernostných bodov je presne daný a o tom, koľko ich získate v danom kalendárnom roku rozhodujete iba Vy!  Vaše vernostné body sú odmenou za priazeň a vernosť, ktorú našej spoločnosti prejavujete a získať ich môžete iba v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. . Každým zvýšením Vášho individuálneho mesačného príspevku získavate viac vernostných bodov a vyššiu vernostnú prémiu, ktorú Vám vyplatíme po riadnom ukončení doplnkového dôchodkového sporenia spolu s prvou dôchodkovou dávkou. Viac informácií v vernostnému programu nájdete na našom webovom sídle v sekcii „Naše projekty“.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.