Profini.sk - DDS Stabilita informuje svojich klientov nad rámec zákona

Doplnková dôchodková sporiteľňa Stabilita už v tomto roku preceňuje celé portfólio cenných papierov vrátane dlhopisov držanými do splatnosti trhovými cenami, hoci legislatíva k tomu zaväzuje až od budúceho roku.


Doplnková dôchodková sporiteľňa (DDS) Stabilita v týchto dňoch posiela klientom výpisy z účtov, ktoré obsahujú nielen informáciu o prepočte na euro ale aj detaily o ich stave.

„Výpisy sa odlišujú od výpisov niektorých iných doplnkových dôchodkových sporiteľní pôsobiacich na slovenskom trhu, ktoré poslali len informácie o prepočte účtu na eurá a samotný výpis. Výpis Stability obsahuje všetky detaily účtu vrátane hodnôt zhodnotenia za jednotlivé mesiace,“ povedal Igor Hornák člen predstavenstva DDS Stabilita.

Stabilita, d. d. s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 50 miliónov Sk. Spravuje doplnkový dôchodkový príspevkový fond a doplnkový dôchodkový výplatný fond. Firma ku koncu novembra 2008 uzavrela zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s takmer 160 000 klientmi.

Ako poznamenáva Igor Hornák, klienti v týchto dňoch dostávajú informácie nad rámec požadovaný zákonom. „Služby vo finančnom sektore sú založené na tom, že klient dôveruje finančnej inštitúcii. Informácie nad rámec zákona posielame klientom preto, lebo si vážime dôveru našich sporiteľov,“ vysvetľuje obsah výpisov Igor Hornák.

Fondy DDS Stabilita dosiahli účtovné straty, ktoré nie sú však reálnymi stratami. Aký je medzi nimi rozdiel? „Nie sú to reálne straty, ide len o účtovné straty, ktoré sú kvôli tomu, že na trhu klesli nielen ceny akcií a dlhopisov nielen problematických firiem, ale aj spoločností, ktoré sú úplne zdravé. Tento dočasný pokles sa prejavuje ako účtovná strata. Naopak, prechodný pokles trhov znamená pre nás vzácnu príležitosť dopĺňať portfólio kvalitnými cennými papiermi, ktoré by sme za normálnych okolností nemohli tak lacno kúpiť,“ hovorí Igor Hornák. Poznamenáva, že je rozdiel medzi poklesom majetku podielových fondov a hodnotou fondov spravovaných DDS Stabilita.

„Nejde o realizované poklesy hodnoty, ale o účtovné precenenie. Fondy nenakúpili v minulosti žiadne cenné papiere skrachovaných bánk, či štátu Island. Existuje reálny predpoklad, že hodnoty dlhopisov sa po čase vrátia na pôvodné trhové ceny. Tento trend sa začal prejavovať už v novembri. Videli sme to na hodnote portfólia, ktoré je vytvorené dlhopismi štátov, zdravých bánk a podnikov z energetického sektora s dlhodobým výhľadom stabilného podnikania,“ hovorí Igor Hornák.

DDS Stabilita už v tomto roku preceňuje celé portfólio cenných papierov vrátane dlhopisov držanými do splatnosti trhovými cenami, hoci legislatíva k tomu zaväzuje až od budúceho roku. Ostatne subjekty doplnkového dôchodkového sporenia budú musieť prejsť na nový systém oceňovania od roku 2009. DDS Stabilita používa konzervatívne metódy oceňovania hodnoty cenných papierov vo fondoch. Tie sú odsúhlasené s depozitárom. Tým je Slovenská sporiteľňa, a.s. Ostatné DDS väčšinou používajú ako depozitára banku, ktorá je súčasne priamo, alebo nepriamo akcionárom DDS a tým vytvárajú jednu finančnú skupinu.

Jediným zakladateľom DDS Stabilita je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita a to: Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú majoritným akcionárom, U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP ,a.s v Žiari nad Hronom, OFZ, a.s. a DMD Holding, a.s. Trenčín.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.