Profini.sk - DDS Stabilita informuje svojich klientov nad rámec zákona

Doplnková dôchodková sporiteľňa Stabilita už v tomto roku preceňuje celé portfólio cenných papierov vrátane dlhopisov držanými do splatnosti trhovými cenami, hoci legislatíva k tomu zaväzuje až od budúceho roku.


Doplnková dôchodková sporiteľňa (DDS) Stabilita v týchto dňoch posiela klientom výpisy z účtov, ktoré obsahujú nielen informáciu o prepočte na euro ale aj detaily o ich stave.

„Výpisy sa odlišujú od výpisov niektorých iných doplnkových dôchodkových sporiteľní pôsobiacich na slovenskom trhu, ktoré poslali len informácie o prepočte účtu na eurá a samotný výpis. Výpis Stability obsahuje všetky detaily účtu vrátane hodnôt zhodnotenia za jednotlivé mesiace,“ povedal Igor Hornák člen predstavenstva DDS Stabilita.

Stabilita, d. d. s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 50 miliónov Sk. Spravuje doplnkový dôchodkový príspevkový fond a doplnkový dôchodkový výplatný fond. Firma ku koncu novembra 2008 uzavrela zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s takmer 160 000 klientmi.

Ako poznamenáva Igor Hornák, klienti v týchto dňoch dostávajú informácie nad rámec požadovaný zákonom. „Služby vo finančnom sektore sú založené na tom, že klient dôveruje finančnej inštitúcii. Informácie nad rámec zákona posielame klientom preto, lebo si vážime dôveru našich sporiteľov,“ vysvetľuje obsah výpisov Igor Hornák.

Fondy DDS Stabilita dosiahli účtovné straty, ktoré nie sú však reálnymi stratami. Aký je medzi nimi rozdiel? „Nie sú to reálne straty, ide len o účtovné straty, ktoré sú kvôli tomu, že na trhu klesli nielen ceny akcií a dlhopisov nielen problematických firiem, ale aj spoločností, ktoré sú úplne zdravé. Tento dočasný pokles sa prejavuje ako účtovná strata. Naopak, prechodný pokles trhov znamená pre nás vzácnu príležitosť dopĺňať portfólio kvalitnými cennými papiermi, ktoré by sme za normálnych okolností nemohli tak lacno kúpiť,“ hovorí Igor Hornák. Poznamenáva, že je rozdiel medzi poklesom majetku podielových fondov a hodnotou fondov spravovaných DDS Stabilita.

„Nejde o realizované poklesy hodnoty, ale o účtovné precenenie. Fondy nenakúpili v minulosti žiadne cenné papiere skrachovaných bánk, či štátu Island. Existuje reálny predpoklad, že hodnoty dlhopisov sa po čase vrátia na pôvodné trhové ceny. Tento trend sa začal prejavovať už v novembri. Videli sme to na hodnote portfólia, ktoré je vytvorené dlhopismi štátov, zdravých bánk a podnikov z energetického sektora s dlhodobým výhľadom stabilného podnikania,“ hovorí Igor Hornák.

DDS Stabilita už v tomto roku preceňuje celé portfólio cenných papierov vrátane dlhopisov držanými do splatnosti trhovými cenami, hoci legislatíva k tomu zaväzuje až od budúceho roku. Ostatne subjekty doplnkového dôchodkového sporenia budú musieť prejsť na nový systém oceňovania od roku 2009. DDS Stabilita používa konzervatívne metódy oceňovania hodnoty cenných papierov vo fondoch. Tie sú odsúhlasené s depozitárom. Tým je Slovenská sporiteľňa, a.s. Ostatné DDS väčšinou používajú ako depozitára banku, ktorá je súčasne priamo, alebo nepriamo akcionárom DDS a tým vytvárajú jednu finančnú skupinu.

Jediným zakladateľom DDS Stabilita je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita a to: Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú majoritným akcionárom, U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP ,a.s v Žiari nad Hronom, OFZ, a.s. a DMD Holding, a.s. Trenčín.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac