Mesačník Investor - Zmeny v poplatkoch v treťom pilieri

Doplnkové dôchodkové sporenie sa stáva lacnejším


Sporenie v treťom pilieri je od januára tohto roka lacnejšie. Zmenil sa totiž systém poplatkov. Na sklonku roka 2009 schválila NR SR novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá pre sporiteľov v treťom pilieri prináša viaceré pozitívne zmeny, účinné od 1. 1. 2010.

Znížila sa pevná odplata a zavedie sa nový variabilný poplatok. Ten by si mali doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) účtovať pri zhodnotení majetku vo fondoch. O koľko presne sa poplatky znížia sa však stanoviť presne nedá. „Nedá sa to jednoducho paušálne povedať. Zákon stanovuje hornú hranicu fixného poplatku a spoločnosti ju musia dodržať,“ vysvetľuje šéf Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností a predseda predstavenstva DDS Stabilita Miloš Krššák. Ten považuje odbornú diskusiu s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR za vecnú a bezproblémovú. „Vyhli sme sa emocionálne podfarbenej výmene informácií prostredníctvom médií.“ Spolu všetkých päť spoločností spravuje úspory klientov v sume vyše 1 mld. eur. V systéme doplnkového dôchodkového sporenia je v súčasnosti približne 850-tisíc klientov.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, podobne ako v druhom pilieri, navrhlo a presadilo aj zaviesť poplatok za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Jeho výška sa má stanoviť pomocou vzorca uvedeného v prílohe navrhovanej novely zákona. „Na tento druh poplatku bude mať doplnková dôchodková spoločnosť nárok, len ak zhodnotí zverené úspory, a to minimálne nad historicky najvyššiu úroveň dosiahnutú po 1. januári 2010. Ak sa tak nestane, výsledok bude záporný a nárok na túto odplatu nevznikne. Nárok takisto nevznikne, ak výsledok výpočtu bude rovný nule,“objasňuje rezort. Nový poplatok za zhodnotenie úspor klientov by mal byť podľa ministerstva motivačným prvkom pre doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Sporenie v treťom pilieri bude postupom času čoraz lacnejšie. Rezort práce pripravil nový dlhodobý model odplát tak, aby sa v priebehu najbližších desiatich rokoch optimalizovali poplatky platené sporiteľmi a zároveň tento model slúžil ako motivačný prvok pre doplnkové dôchodkové spoločnosti ako správcu úspor.

Zavedenie limitov pre poplatky za správu
Každá DDS je povinná znížiť odplatu za správu svojich príspevkových fondov, a to za každý jeden mesiac správy na maximálnu hodnotu stanovenú zákonom (ide o percento z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo fonde).

Zavedenie „výnosového poplatku“
DDS má právo si tento poplatok účtovať len za predpokladu, že dosiahne kladné zhodnotenie úspor sporiteľov. Možná výška tejto odplaty je v roku 2010 stanovená na 10 % a postupne môže narastať až na 20 % z dosiahnutého zhodnotenia v roku 2020.

Zmeny súvisiace s prestupom
Odplatu za prestup do inej doplnkovej spoločnosti nebudú po novom platiť účastníci, ktorým od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako tri roky. Oslobodení od platenia poplatkov za prestup budú aj tí účastníci, ktorí prestupujú z dôvodu zmeny zamestnávateľa a ich nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu prestupujúci účastník. Pri ostatných prestupoch medzi jednotlivými spoločnosťami je výška poplatku stanovená na 5 % z hodnoty zostatku na osobnom účte sporiteľa (teda pri prestupe do troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy).

Odstupné a odplata za odstupné
Nárok na túto dávku je vždy definovaný v Dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy každého sporiteľa. V nových dávkových plánoch bude v dôsledku legislatívnych zmien upravený tento nárok nasledovne:

Účastníkovi sa vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú podľa dávkového plánu splnil podmienky vyplácania. Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou účtu a vyplatenou sumou odstupného je teda 20 %, ktoré sa delia nasledovne: 5 % zostáva spoločnosti ako odplata za odstupné, zvyšných 15 % zostáva v príslušnom fonde a zvyšuje výnos fondu.

Návrh na zmenu účastníckej zmluvy
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do konca apríla tohto roku zaslať všetkým účastníkom návrh na zmenu účastníckej zmluvy, účinnej od 1. 7. 2010, ktorej obsahom je zmena dávkového plánu a poučenie
o dôsledkoch podpísania zmeny účastníckej zmluvy. Účastník môže tento návrh na zmenu účastníckej zmluvy prijať, a to najneskôr do konca tohtoročného júna.

Doplnková dôchodková spoločnosť je zároveň
povinná zosúladiť znenie štatútov všetkých spravovaných fondov, ako aj dávkových plánov s ustanoveniami zákona účinného od 1. 1. 2010 a predložiť ich NBS najneskôr do 31. 1. 2010.

Jana Burdová


Článok si môžete pozrieť vo formáte .PDF kliknutím na túto linku!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac