HNonline.sk - Výnosy dôchodkových fondov sú v pozitívnom pásme výnosov

Dôchodkové fondy v krajinách OECD, ktoré utrpeli straty vďaka finančnej kríze, sa uzdravujú.


Vyrovnali straty z roku 2008 a po prvom polroku 2009 zaznamenávajú zisky. Konštatuje to prehľad Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Pensions Markets in Focus z októbra tohto roku. Najvyššie zhodnotenie dosiahli fondy z Nórska, Turecka, ktorých výnosy za prvý polrok stúpli o 10 %, fondy z USA dosiahli rast 4 % a rakúske anuitné fondy 1 %. Ako konštatuje prehľad OECD, na výnosnosť fondov sa nedá pozerať len z krátkodobého hľadiska. Ako uvádza, priemerný výnos fondov vo Švédsku za posledných pätnásť rokov bol 7,2 % v nominálnom vyjadrení (v reálnom 5,3 %), v USA v nominálnom vyjadrení 6,9 % (v reálnom 4,4 %).

Súčasný stav hospodárenia vo fondoch je podstatne priaznivejší ako v minulom roku, keď sa najmarkantnejšie prejavili dôsledky finančnej krízy. Od začiatku roka hodnota fondov rastie. Kríza sa síce ešte neskončila, ale ekonomika už naznačuje isté oživenie, finančné trhy reagujú pozitívne, čo sa priaznivo zobrazuje aj na výnosoch klientov slovenských fondov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) spravujúce fondy dobrovoľného dôchodkového sporenia. Najvyšší výnos za prvé tri štvrťroky dosiahla DDS Stabilita - 8 %. V systéme doplnkového dôchodkového sporenia je viac ako 800 000 klientov.

Doplnkové dôchodkové sporenie je stimulované zo strany štátu dvomi nástrojmi - príspevkom zamestnávateľa a ako daňovo uznaný náklad pre zamestnanca. Príspevok zamestnávateľa je 6 % z účtovaných miezd daňovo odpočítateľnou položkou. Zamestnanec si môže z daňového základu ročne dopočítať 400 eur (12 000 Sk), ktoré si odkladá do súkromného dôchodkového fondu. Členmi ADSS sú Stabilita, d. d. s., ING Tatry-Sympatia, d. d. s., AXA, d. d. s., DDS Tatra banky, d. d. s. a Stabilita, d. d. s.

Spoločnosti, ktoré spravujú fondy dobrovoľného dôchodkového sporenia (tretí pilier), sú združené v Asociácii doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). Tá združuje spoločnosti, ktoré majú povolenie udelené Národnou bankou Slovenska a vykonávajú doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sa zaoberajú správou finančných prostriedkov, ktoré si občania dobrovoľne sporia na dôchodok. Súkromné dobrovoľné dôchodky sa označujú slovným spojením tretí pilier. Podľa monografie OECD Private Pensions Outlook 2008 za posledných desať rokov súkromné dôchodkové systémy zaznamenali prudký rast. V polovici krajín OECD sa stali súkromné dôchodky povinné a dotýkajú sa väčšiny pracovných síl v týchto krajinách. Priemerný ročný rast aktív sústredených v súkromných dôchodkových fondov v krajinách OECD v rokoch 2001 – 2007 ročne stúpal o 9,4 %. Koncom roku 2007 sa akumulovalo v dôchodkových fondoch krajín OECD približne 28 biliónov USA, čo je približne 111 % priemerného hrubého domáceho produktu. Súkromné dôchodky spravujú dôchodkové fondy (64 %), na sporivých dôchodkových účtoch riadených bankami alebo manažérske spoločnosti (18%), vo forme dôchodkových zmlúv (16 %) a iných finančných schémach.

Okrem niekoľkých výnimiek ako je Poľsko, Fínsko a Holandsko, priemerný dôchodkový fond v krajinách OECD spravuje aktíva v hodnote menej ako 1 mld. USD. Ten experti OECD považujú za hranicu, pri ktorej sa stáva rentabilnou správa dôchodkového fondu. V takých krajinách ako Mexiko, Belgicko, Španielsko či Turecko priemerný dôchodkový fond spravuje približne 100 mil. USD. V posledných rokoch dôchodkové fondy zväčšovali svoju diverzifikáciu (rozloženie rizika) na zahraničných trhoch. V období 2001 – 2007 sa diverzifikáciou portfólia na medzinárodné trhy zaoberali najmä fondy z eurozóny. Využili neexistenciu kurzového rizika. Najviac diverzifikované portfólio majú holandské fondy. Približne 82 % aktív ich fondov vydali zahraničné spoločnosti. Naopak, dôchodkové fondy v Južnej Kórei, Poľsku a Turecku investujú menej ako 5 % svojich aktív do zahraničných cenných papierov.

OECD analyzovalo sféru pôsobenia súkromných dôchodkov v ôsmich členských krajinách. Jedným zo záverov výskumu je to, že vlády krajín OECD, ktoré vyplácajú relatívne nízke dôchodky, by mali vynaložiť úsilie na to, aby dobrovoľné dôchodkové fondy využívali aj mladší ľudia a ľudia s menšími príjmami.

Trhy dôchodkových fondov, v krajinách, ktoré nie sú členmi OECD, nie sú veľké, ale v posledných rokoch rástli relatívne vysokým tempom. Čilské odvetvie stúplo od roku 2004 do roku 2007 z 55,6 mld. USD na 105,6 mld. USD, čo predstavuje 64 % HDP. Len niekoľko nečlenských krajín OECD, ako napríklad Čile, Izrael, Lichtenštajnsko či Singapur, majú relatívne zrelé trhy súkromných dôchodkov. Pomer aktív dôchodkových fondov a hrubého domáceho produktu je v týchto krajinách vyšší ako 20 %. V krajinách BRIC bol tento pomer relatívne nízky – Brazília 17 %, Rusko 2 %, India 5 % a v Číne 1 %. (Vladimír Michal)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac