Pravidlá VP (do 26.02.2020)

platné do 26.2.2020


Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej aj „PVP“)

1.   Vernostný program poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. so sídlom Bačíkova 5, Košice 040 01, IČO: 36 718 556, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl.: 1407/V (ďalej len „Poskytovateľ“) svojim klientom – účastníkom systému doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) podľa § 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom zvýšenia ich spokojnosti s účasťou v tomto systéme a poskytnutia nadštandardnej klientskej starostlivosti.

 2. Nárok na zaradenie do vernostného programu má každý účastník, ktorý:

a)   má ku dňu spustenia programu s Poskytovateľom podpísanú a účinnú aspoň jednu účastnícku zmluvu a  osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve je zriadený a vedený v príspevkových fondoch, alebo

b)   počas trvania vernostného programu uzatvorí s Poskytovateľom účastnícku zmluvu a bude zriadený a vedený osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve v príspevkových fondoch.

Konkrétny druh fondu nemá vplyv na zaradenie do vernostného systému.  

3.    Všetci účastníci s účastníckymi zmluvami podľa bodu 2  budú do vernostného programu zaradení Poskytovateľom automaticky a na nediskriminačnom základe, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve alebo iných formálnych náležitostí. Účasť vo vernostnom programe je bezplatná. 

4.    Ak má účastník s Poskytovateľom uzatvorených viac platných a účinných účastníckych zmlúv, tak každá z týchto účastníckych zmlúv je do vernostného programu zaradená samostatne a nezávisle na ostatných účastníckych zmluvách uzatvorených týmto účastníkom, pričom body sa pripisujú na každú účastnícku zmluvu zvlášť, podľa výšky zaplatených účastníckych príspevkov a podľa celkového počtu zaplatených príspevkových mesiacov.

5.      Pravidlá prideľovania bodov

Účastník získava body za každú platnú a účinnú účastnícku zmluvu na ktorú si účastník prispieva účastnícky príspevok, a to vo výške závislej od zaplatených príspevkových mesiacov a zároveň od výšky ním zaplatených účastníckych príspevkov (zamestnávateľské príspevky sa pre účely vernostného programu nepočítajú), pripísaných na jeho osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve  v konkrétnom roku trvania vernostného programu:

Počet zaplatených prísp. mesiacov             počet bodov za 1,- euro príspevkov

1-36 mesiacov                                              1 bod

37-120 mesiacov                                          1,2 bodu

121-240 mesiacov                                    1,5 bodu

241 a viac mesiacov                                2 body

Body sa prideľujú účastníkom vždy k poslednému dňu kalendárneho roka, t.j. k 31. decembru.

6.     Pridelené body eviduje Poskytovateľ samostatne, oddelene od účtu účastníka v príslušnom príspevkovom fonde. Účastník je informovaný o aktuálnom stave bodov priebežne, prostredníctvom výpisu z individuálneho účtu sporiteľa v samostatnej položke a na internetovom elektronickom portáli, prístupnom pre účastníka.

7.   Získané body sú viazané na osobu účastníka a sú neprenosné, s výnimkou prechodu bodovej hodnoty na oprávnené osoby uvedené v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, a to podľa výšky podielov jednotlivých oprávnených osôb. 

8.  Hodnota každého bodu v rámci vernostného systému je 0,005 eura (0,5 centa). Nárok účastníka na vyplatenie hodnoty získaných bodov vzniká súčasne s dňom nadobudnutia účinnosti žiadosti o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia, v súlade s príslušnými ustanoveniami dávkového plánu, okrem prípadov uvedených v bode 11, pričom rozhodujúcim pre určenie zostatku bodového účtu je jeho stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade, že v konaní o dávke dôjde k zamietnutiu nároku, evidencia bodov bude obnovená, a to aj spätne.  Peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu bude účastníkovi vyplatená v čase výplaty prvej dávky osobitnou platbou. Forma realizácie tejto výplaty je zhodná s dohodnutou formou výplaty zvolenej dávky doplnkového dôchodkového sporenia. Ak pôjde o výplatu poštovou poukážkou, náklady na poštovné znáša príjemca.   

9.  Pred vznikom nároku na výplatu dávok podľa dávkového plánu môže účastník použiť body na výmenu za predmety alebo služby uvedené v aktuálnom katalógu vydanom Poskytovateľom. Túto výmenu však môže zrealizovať najskôr po troch rokoch účasti vo vernostnom programe, len jedenkrát ročne, pričom môže použiť najviac polovicu všetkých bodov. Takto spotrebované body sa odpočítajú  z bodového účtu účastníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akékoľvek zmeny katalógov.

10.  Účastníkovi zaniká účasť vo vernostnom programe a stráca všetky doposiaľ pridelené body bez akejkoľvek náhrady, ak:

a)     požiada o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti;

b)     požiada o výplatu odstupného alebo o predčasný výber

c)  v čase smrti účastníka nie je v účastníckej zmluve uvedená oprávnená osoba

d)  v deň nadobudnutia účinnosti žiadosti o dávku doplnkového dôchodkového sporenia bola peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu menšia ako 3 €

11.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá, ako aj celý vernostný program kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. O zmene alebo ukončení je povinný informovať účastníkov na stránke www.stabilita.sk . Zrušenie vernostného programu nemá vplyv na nároky plynúce z ich dovtedajšej účasti na vernostnom programe.

 

12.  Tieto PVP nahrádzajú Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. zo dňa 1.1.2012 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2017.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradené do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.