Ako sa správne a rýchlo orientovať vo výpise


Vážení klienti,

po prihlásení na PORTÁL máte už k dispozícií aktuálny Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka za rok 2019 (ďalej len „výpis“). 
So zmenenou formou výpisu ste sa po prvý krát stretli už pred rokom, kedy nastali významné zmeny v právnych predpisoch doplnkového dôchodkového sporenia. Štruktúra tohto dokumentu je oproti predchádzajúcim rokom upravená tak, aby obsahovala všetky zákonom stanovené požiadavky a informácie.

V úvodnej časti výpisu je, okrem identifikačných údajov účastníka, uvedená najdôležitejšia informácia – celková suma nasporených finančných prostriedkov k 31.12.2019. Priemerný mesačný príspevok účastníka, ako aj priemerný príspevok za zamestnávateľa, je vypočítaný zo sumy príspevkov za obdobie posledných 12 mesiacov (v prípade uzatvorenia zmluvy v priebehu roka, je priemer vypočítaný za obdobie od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2019). Výška predpokladaného dočasného dôchodku je vypočítaná z hodnoty osobného účtu, pričom obdobie vyplácania je stanovené v dĺžke desať alebo päť rokov.

Vek účastníka, potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – ak súčasťou účastníckej zmluvy nie je dávkový plán. Ak súčasťou účastníckej zmluvy je dávkový plán, je v ňom uvedený vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku. 

Doplnkové dôchodkové sporenie je nástroj dlhodobého investovania, kedy aj pri nižších pravidelných mesačných vkladoch, je možné nasporiť si na slušný doplnkový dôchodok. Čím je dlhšia doba sporenia, tým je väčšia šanca na dosiahnutie tohto cieľa. 

Ďalšia časť výpisu obsahuje informácie o prognózach nasporenej sumy a dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov. Na výpočet prognóz boli použité viaceré parametre: Váš priemerný mesačný príspevok, priemerný mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa (za predpokladu, že ich výška sa nemení), celková suma Vašich úspor, predpoklad, že budete pokračovať v sporení do dovŕšenia uvedeného veku, inflácia, odhad zhodnotenia, poplatky atď. Grafické znázornenie prognóz umožňuje porovnanie nasporených súm podľa pesimistického, základného a optimistického scenára. V tabuľke pod grafom sú uvedené predpokladané mesačné dôchodky, vyplácané počas uvedeného obdobia (10 alebo 5 rokov).

Druhá strana výpisu začína informáciou o celkovej sume Vašich úspor k 1.1.2019.

Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte zahŕňajú všetky obraty na účte zrealizované 

v minulom kalendárnom roku. Jednotlivé sumárne položky - Vaše príspevky, príspevky Vášho zamestnávateľa, prestupy z iných DDS, čisté zhodnotenie, stav Vašich úspor vo fonde atď. sú uvedené samostatne pre príspevkový fond (PVF) a akciový fond (PAF).  

Určite je pre Vás zaujímavá informácia o celkovej hodnote Vašich úspor k poslednému dňu kalendárneho roka a suma zhodnotenia za celé obdobie Vášho doplnkového dôchodkového sporenia. Z výpisu je možné vyčítať Váš podiel na poplatkoch a odplatách, vyjadrený v € aj 

v percentách z priemernej hodnoty Vašich ročných úspor.

Vzhľadom k striktne stanovenej forme výpisu, nie je možné priamo na výpise uviesť všetky informácie, ktoré boli súčasťou predchádzajúcich výpisov. Údaj o dobe Vašej účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení a informácia o získaných vernostných bodoch je k dispozícii na našej stránke www.stabilita.sk, Zákaznícky portál, v časti Účet DDS.   

 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac