Od 1.1.2018 meníme pre Vás výšku odplát

Od začiatku nového roka sme pre Vás zmenili výšku odplát nasledovne.


  1. Odplata za správu fondu

Odplata za správu Stabilita príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2018 stanovená  v súlade s ustanoveniami § 35, § 35a, § 87o zákona* vo výške 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

Odplata za správu Stabilita akciového príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2018 stanovená  v súlade s ustanoveniami § 35, § 35a, § 87o zákona* vo výške 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

 

  1. Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde

Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde sa určuje každý pracovný deň podľa § 35b zákona* a podľa Prílohy č. 1 k zákonu*, a to podľa vzorca

Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde sa používajú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:

Ot – výška odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde pre deň t

NAVt – čistá hodnota majetku vo fonde platná pre deň t

AHDDJt – aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky vo fonde platná pre deň t

maxAHDDJt-1 – maximálna aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky vo fonde dosiahnutá po 1. januári 2010 do dňa t-1

K – koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde. Výška koeficientu K na rok 2018 je stanovená na 0,10

t – pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde.

 

  1. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je podľa

§ 35c zákona* v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

 

* zákon =  Zákon číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac