Čo prináša novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení?

Národná rada SR schválila 13.septembra 2013 veľkú novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Väčšina zmien, ktoré sa priamo dotýkajú klientov, vstúpi do platnosti 1. Januára 2014.


Našim zámerom je, aby ste sa so všetkými podstatnými zmenami mali možnosť oboznámiť v dostatočnom časovom predstihu. Preto Vám v tejto rubrike prinášame dôležité informácie, ktoré by ste rozhodne nemali prehliadnuť (pre lepšiu orientáciu sú čiernou farbou označené zmeny, ktoré prináša novela a červená farba popisuje súčasný stav).

10 NAJPODSTATNEJŠÍCH ZMIEN :

1. Zmena podmienok vzniku nároku na doplnkový starobný dôchodok

Nárok na doplnkový starobný dôchodok vznikne sporiteľovi až po splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

  • ak mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok
  • ak mu vznikol nároku na riadny starobný dôchodok
  • dovŕšením veku 62 rokov


Podľa súčasnej platnej legislatívy vznikne klientovi nárok na doplnkový starobný dôchodok, ak:

  • dosiahol fyzický vek 55 rokov a má zaplatených aspoň 120 príspevkových mesiacov
  • ak dosiahol vek 50 rokov a zaplatil príspevky minimálne za 1 rok


(konkrétna podmienka závisí od Dávkového plánu, ktorý je súčasťou jeho zmluvy alebo ktorý účastník prijal formou dodatku).

2.Dávkové plány

Súčasťou nových účastníckych zmlúv, ktoré budú uzatvorené po 1.1.2014 už nebudú Dávkové plány.

Nároky účastníkov bude upravovať priamo zákon ( jeho aktuálne znenie v čase podania žiadosti o dávku)

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých doteraj&ˇích účastníckych zmlúv bol Dávkový plán, v ktorom sú priamo vymedzené práva, povinnosti a nároky účastníkov.

3.Obnovenie daňovej úľavy

Pri sporení v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti budú klienti opäť zvýhodnení. Svoj základ dane si od 1.1.2014 môžu znížiť o zaplatené príspevky, najviac však do výšky 180€ ročne ( čím na dani ušetria ročne 34,20€). Prvýkrát si túto daňovú úľavu budú môcť uplatniť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie od 1.1 – 31.12.2014. Táto zmena sa však bude týkať len tých účastníkov, ktorí si zmluvu uzatvoria až po 1.1.2014, resp. tých účastníkov, ktorí príjmu nové podmienky doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v zákone, platnom od 1.1.2014. Klienti, ktorí si budú chcieť uplatniť daňovú úľavu súčasne nemôžu mať uzatvorenú žiadnu inú účastnícku zmluvu so „starými“ podmienkami. V prípade, že budú mať od 1.1.2014 uzatvorených viacero zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení a majú záujem o uplatnenie daňovej úľavy, je potrebné aby prijali nové podmienky na všetkých uzatvorených zmluvách.

V súčasnosti klienti nemajú žiadnu daňovú úľavu.

4. Zmeny vo vyplácaní výsluhového dôchodku

Táto kategória zmien sa priamo dotýka zamestnancov, ktorí sú zaradení na výkon tzv. rizikových prác (kategória rizika 3. a 4) Podľa nových podmienok môžu títo účastníci požiadať o výsluhový dôchodok najskôr po dovŕšení fyzického veku 55 rokov. Súčasne musí byť splnená podmienka, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov musia byť zaplatené po dobu minimálne 10 rokov. ( 10 rokov prác v rizikovom zaradení).

Dnes má sporiteľ nárok na výsluhový doplnkový dôchodok už po dovŕšení veku 40 rokov, ak v kategórii rizika pracoval minimálne 5 rokov.

5. Odstupné

Novela zákona zrušila vyplácanie odstupného. V zákone už táto dávka neexistuje. Sporitelia, ktorí nepristúpia na nové podmienky a ktorých účasť sa bude naďalej posudzovať podľa pôvodného Dávkového plánu, ktorý je súčasťou ich zmluvy – môžu i naďalej požiadať o odstupné, ak im na túto dávku v zmysle dávkového plánu, vznikol nárok. Je potrebné si uvedomiť, že ak klient napr. v priebehu roka 2014 požiada o výplatu odstupného a následne si uzatvorí novú účastnícku zmluvu, táto nová zmluva sa už bude riadiť novými podmienkami, platnými pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014.

Klienti, ktorým dnes v zmysle platných Dávkových plánov vznikol nárok na odstupné- môžu o túto dávku požiadať. Je potrebné si uvedomiť, že Odstupné nie je štandardnou dávkou. Ide o porušenie zmluvných podmienok, pri ktorom sa sporiteľovi vyplatí len 80% z jeho celkového osobného účtu.

6. Predčasný výber

Novela zákona zavádza novú dávku „Predčasný výber“. Účastník, ktorý nesplnil podmienky pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, môže požiadať o Predčasný výber. Pri tejto dávke má klient nárok na vyplatenie tej časti nasporenej sumy ( a výnosov z nej), ktoré si sám odviedol na doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevky zamestnávateľa a výnosy z týchto príspevkov zostanú na účte až dovtedy, kým klientovi nevznikne nárok na doplnkový starobný dôchodok (viď bod č.1.)

Predčasný výber je možné vyplatiť iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, pričom prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

Vyplatením predčasného výberu zmluva nezaniká ( sporiteľ môže v sporení pokračovať na tej istej zmluve). Požiadať o predčasný výber môže iba ten sporiteľ, ktorý pristúpi na nové podmienky, platné po 1.1.2014 a súčasne splní všetky vyššie uvedené podmienky vzniku nároku na Predčasný výber.

(príklad: ak klient uzatvoril účastnícku zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s. 1.6.2007, nárok na predčasný výber mu vznikne najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa podpísania, teda o predčasný výber môže požiadať najskôr 1.6.2017.

Upozornenie: ak si sporiteľ uplatňoval daňovú úľavu a následne požiada o Predčasný výber, je povinný celú výšku uplatnenej daňovej úľavy vrátiť a to najneskôr do troch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

Predčasný výber je nová dávka, ktorá nie je v súčasných dávkových plánoch definovaná. Účastníci, ktorí nepristúpia na nové podmienky o túto dávku ani nebudú môcť v budúcnosti požiadať.

7. Prevod

Po 1. Januári 2014bude prevod osobného účtu do inej DDS bezplatný už po jednom roku od uzatvorenia zmluvy.

V súčasnosti je prevod bezplatný až po uplynutí troch rokov od uzatvorenia zmluvy.

Táto zmena bude platiť pre všetkých sporiteľov, a to bez ohľadu na to, či pristúpia na nové podmienky alebo si ponechajú pôvodné Dávkové plány.

8. Variabilnejšie sporenie

Okruhu týchto zmien sa dotkneme len okrajovo, nakoľko novinky, ktoré v tomto smere zavádza novela, už STABILITA, d.d.s, a.s. ponúka dlhšiu dobu.

a/ novela zavádza povinnosť – umožniť účastníkovi sporiť súčasne vo viacerých príspevkových fondoch

Klienti DDS STABILITA mali túto možnosť ako prví a doteraz jediní na trhu doplnkové dôchodkového sporenia. Ponúkame ju od 1.2.2012, keď sa pre našich sporiteľov otvorila možnosť sporiť na jednu zmluvu v dvoch fondoch súčasne a rozumne tak diverzifikovať riziká, spojené s investovaním do fondov.

b) Doplnková dôchodková spoločnosť musí zabezpečiť najneskôr do 31.12.2014 pre každého účastníka a poberateľa dávky pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.

Naši sporitelia už od roku 2011 majú možnosť využívať pasívny prístup a svoje úspory tak majú stále pod kontrolou. Stačí požiadať o prístupové heslo. Urobiť tak môže( vyplnením a zaslaním tlačiva „Žiadosť o vygenerovanie prístupového hesla, ktoré je dostupné na internetovej stránke našej spoločnosti) každý sporiteľ, ktorý ešte o prístupové heslo doteraz nepožiadal.

Od 1.1.2014 bude táto služba dostupná aj pre všetkých poberateľov dávok.

9. Zníženie poplatkov

Od roku 2014 sa znižuje ročná odplata za správu príspevkových fondov na maximálne 1,8% z čistej hodnoty majetku vo fonde (v súčasnosti je výška odplaty v príspevkovom fonde STABILITA, d.d.s., a.s. 2,25%, v akciovom ešte menej 1,95%).

Odplata za správu výplatného fondu sa zníži v roku 2014 na 0,9% z čistej hodnoty majetku vo fonde.

Aktuálna výška je 0,996

10. Slobodný výber klienta

Venujte prosím pozornosť zmenám, ktoré prináša novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. (Plné znenie zákona nájdete na tejto stránke v sekcii „Novinky“).

Nové podmienky, účinné od 1.1.2014 sa budú automaticky vzťahovať na všetky nové účastnícke zmluvy, uzatvorené po tomto termíne.

Naši sporitelia, ktorí už zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorené majú, sa môžu sami rozhodnúť, či pristúpia na nové podmienky alebo si ponechajú súčasné dávkové plány.

Pre sporiteľov, ktorí nepristúpia na nové podmienky platí, že Ustanovenia dávkových plánov, ktoré sú súčasťou Vašich zmlúv ostávajú pre Vás naďalej v platnosti (s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výsluhového dôchodku pre rizikové kategórie, prevodu do inej DDS a výšky poplatkov, ktoré budú po 1.1.2014 rovnaké pre všetkých sporiteľov, bez ohľadu na to, či si ponechajú „pôvodné zmluvné podmienky“ alebo pristúpia na nové podmienky.

Sporitelia, ktorí sa rozhodnú pristúpiť na nové podmienky v zmysle novely, tak môžu urobiť formou podpísania „Dodatku“, ktorý bude od 1.1.2014 k dispozícii na všetkých pracoviskách STABILITA, d.d.s., a.s., a tiež na internetovej stránke spoločnosti . Následne potom môžu začať využívať aj daňovú úľavu, ktorú novela zákona pre týchto sporiteľov obnovila.

Sami rozhodnite o tom, ktoré podmienky sú pre Vás výhodnejšie!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac