Čo je doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné sporenie na osobný účet, na ktorom sa okrem sporiteľa v prevažnej miere podieľa pravidelnými mesačnými príspevkami aj jeho zamestnávateľ. Je založené na princípe dlhodobého sporenia v produktívnom veku. Jeho účelom je umožniť účastníkovi získať pravidelný doplnkový dôchodkový príjem v dôchodkovom veku, ale aj v invalidite, resp. získať výsluhový dôchodok v prípade ukončenia tzv. „rizikových prác“.

Doplnkové dôchodkové sporenie je:

- príspevkovo definované (výšku svojho mesačného sporenia si účastník dohodne v účastníckej zmluve), výška zamestnávateľského príspevku je upravená v zamestnávateľskej zmluve

- flexibilné (výšku príspevkov môže účastník počas doby sporenia meniť, sporenie je možné na dohodnutý čas prerušiť, nezaplatené príspevky je možné doplatiť, okrem pravidelných mesačných príspevkov je možné vkladať aj mimoriadne príspevky. Všetky uvedené zmeny sú vykonané bezplatne)

- daňovo zvýhodnené (dds je v súčasnosti jedinou formou sporenia na dôchodok, ktorá zvýhodňuje príspevky zamestnávateľa a umožňuje ich zahrnúť do daňových výdavkov) a zároveň je daňovo zvýhodnené aj pre účastníka, ktorému umožňuje odpočítať príspevky platené na dds do výšky 180€ ročne. Každý rok tak ušetríte na dani 34,20€.

Pre koho je vhodné dds?

- pre všetkých zamestnancov a fyzické osoby staršie ako 18 rokov
- pre každého, kto hľadá dlhodobé, pravidelné a bezpečné investovanie
- pre každého, kto ocení výhody pravidelného mesačného príspevku zamestnávateľa
- pre všetkých, ktorí nechcú byť v starobe závislí len na štátnom dôchodku
- pre každého, kto už teraz rozumne myslí na svoju budúcnosť

Jediné sporenie v ktorom nie ste sami!

Ak Váš zamestnávateľ už má uzatvorenú zámestnávateľskú zmluvu s DDS STABILITA, bude Vám v zmysle tejto zmluvy každý mesiac prispievať na Váš osobný účet v DDS STABILITA dohodnutú čiastku.
Ak Váš zamestnávateľ nemá podpísanú žiadnu zamestnávateľskú zmluvu, môžete si na DDS prispievať sami.

V prípade, ak vykonávate tzv. rizikové práce, zaradené do kategórie 3. alebo 4., je Váš zamestnávateľ povinný platiť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, a to vo výške najmenej 2% z vášho mesačného vymeriavacieho základu.

Majte svoje peniaze vždy pod kontrolou!

O stave osobného účtu Vás informujeme raz ročne, formou bezplatného výpisu, zasielaného elektronicky a tiež na PORTÁLI pre účastníka, ktorý sa nachádza na našej WEB stránke. Aktivujte si bezplatný prístup na internetový portál, kde môžete kedykoľvek sledovať a kontrolovať vývoj úspor na Vašom osobnom účte.
 

Vybrané ukazovatele k 31. 12. 2022:

• Počet účastníkov: 269 178

• Počet zamestnávateľských zmlúv: 7 344

• Počet príjemcov dávok: 117 973

• Čistá hodnota majetku vo fondoch spolu: 404,5 mil. €

STABILITA, d.d.s., a.s. spravuje päť doplnkových dôchodkových fondov:

1. Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

2. Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

3. Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

4. Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

5. Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.


Kedy môžem začať poberať doplnkový starobný dôchodok?

Nárok na doplnkový starobný dôchodok Vám vznikne, ak ste splnili niektorú z nasledujúcich podmienok:

- dovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne
- bol Vám priznaný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne
- bol Vám priznaný predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (potrebné dokladovať)

Čo Vám ponúkame ?

Flexibilný program, ktorý Vám umožní:
- deliť Vaše príspevky až medzi 4 rozdielne príspevkové fondy, a to na základe jednej uzatvorenje zmluvy
- kedykoľvek meniť percentuálne pomery tohto nastavenia
- pribežne presúvať časti konta alebo aj celé nasporené konto medzi jednotlivými fondami
- všetky uvedené zmeny realizovať kedykoľvek a bezplatne

Šetriť na dôchodok je dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým !

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac