Vznik STABILITA, doplnková dôchodková spoločnosť , a.s.
Významné zmeny v doplnkovom dôchodkovom poistení ustanovil pre Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu Stabilita zákon č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Týmto zákonom bola ustanovená povinnosť pre všetky doplnkové dôchodkové poisťovne transformovať sa do konca júna 2007 na akciové spoločnosti, ak majú záujem aj naďalej v rámci tretieho piliera pokračovať vo svojej činnosti.

Zástupcovia zriaďovateľov DDP Stabilita rozhodli na zhromaždení zriaďovateľov, že spoločnosť v súlade so zákonom zmení právnu formu na akciovú spoločnosť tak, aby mohla aj naďalej zabezpečovať doplnkovým príjmom v starobe Vás, našich doterajších účastníkov a poberateľov dávok, ale aj nových účastníkov, ktorých oslovia podmienky nového dávkového plánu.


Po zložitom a náročnom priebehu transformačného procesu, požiadala DDP Stabilita Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia na vznik a činnosť STABILITA, doplnková dôchodková spoločnosť, a.s. Proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne bol úspešne ukončený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a následne zápisom novej spoločnosti do obchodného registra.


Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 69 zákona č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vydala dňa 29. novembra 2006 Rozhodnutie (UDK-004/2006/PDDS) ktorým udelila povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s obchodným menom STABILITA, d. d. s., a. s. , so sídlom v Košiciach, Bačíkova 5.
Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 6. decembra 2006. Správna rada DDP Stabilita následne na svojom zasadnutí rozhodla, že dňom vzniku STABILITA, d. d. s., a. s. bol 1. apríl 2007. K tomuto dňu súčasne zanikla Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita.


Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita uzatvorila od svojho vzniku 5.12.1997 do 31.12.2006 spolu viac ako 140 tisíc zamestnaneckých a účastníkkých zmlúv. K rovnakému dátumu spravovala majetok účastníkov a poberateľov dávok v objeme viac ako 4,3 mld. korún.


STABILITA, d.d.s., a.s. ktorá po splnení všetkých podmienok ustanovených zákonom vznikla 1. apríla 2007, je od uvedeného dňa Vašim zmluvným partnerom v doterajšom doplnkovom dôchodkovom poistení, ktoré sa mení na doplnkové dôchodkové sporenie.


STABILITA, d.d.s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 50 miliónov Sk. Jediným jej zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia DDP Stabilita a to: Železnice Slovenskej republiky ktoré sú majoritným akcionárom, U.S.Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP,a.s, Žiar nad Hronom, Oravské ferozliatinové závody, a.s. a DMD Holding, a.s., Trenčín.


Jedinou činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov. Doplnková dôchodková spoločnosť okrem doplnkového dôchodkového sporenia, nemôže vykonávať iné činnosti.


V novej spoločnosti je dôsledne oddelený majetok príjemcov dávok a účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia od majetku akciovej spoločnosti.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.