ZOSTAŇTE S NAMI A ZÍSKAJTE MIMORIADNY VERNOSTNÝ BONUS!

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorazový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

Ako na to?

 1. Stačí, ak máte s DDS STABILITA  uzatvorenú zmluvu  o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 2. Potom už len zbierate vernostné body, ktoré môžete následne vymeniť za peniaze alebo darčeky.

Ako to funguje?

Vždy k 31. decembru kalendárneho roka Vám za uplynulý kalendárny rok pridelíme vernostné body podľa nasledujúceho vzorca:

pričom platí:

 1. zohľadňujú sa len Vaše príspevky (t.j. bez príspevkov od Vášho zamestnávateľa),
 2. berie sa do úvahy celkový počet  kalendárnych mesiacov, počas ktorých boli na Váš účet v STABILITE pripísané Vaše príspevky, (ďalej „príspevkové mesiace“, alebo p.m.), a to počnúc dátumom podpísania Vašej účastníckej zmluvy,
 3. hodnota koeficientu závisí od dĺžky trvania Vašej účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), resp. od počtu príspevkových mesiacov, a to takto:
kategória dĺžka trvania účasti
v systéme DDS
(interval v mesiacoch)
max.počet
príspevkových
mesiacov
koeficient
I. 1 - 36 36 1 bod
II. 37 - 120 84 1,2 bodov
III. 121 - 240 120 1,5 bodov
IV. 241 a viac   2 body

Prehľad o počte vernostných bodov na Vašom vernostnom konte získate po prihlásení na internetový elektronický portál pre účastníka.

Pre názornosť uvádzame príklad výpočtu vernostných bodov a vernostného bonusu:

Uzatvorili ste účastnícku zmluvu a

Váš vek na začiatku sporenia je                   18 rokov

Váš vek pri ukončení sporenia bude            62 rokov

Zostávajúci čas sporenia potom bude          44 rokov = 528 príspevkových mesiacov

Váš priemerný účastnícky príspevok je        15 €

kategória

počet príspevkových
mesiacov (p.m.)

koeficient počet získaných bodov
(počet p.m. x priemerný mesačný
príspevok x koeficient)
I. 36 1 36 x 15€ x 1 = 540 bodov
II. 84 1,2 84 x 15€ x 1,2 = 1 512 bodov
III. 120 1,5 120 x 15€ x 1,5 = 2 700 bodov
IV. 288 2 288 x 15€ x 2 = 8 640 bodov
Spolu 528   13 392 bodov
Premieňajte body na peniaze. Jeden bod = pol centa (0,005€).
Vernostný bonus = 66,96€

 

 

Ako môžem použiť pridelené vernostné body?

1. Vymeniť za peniaze, pričom

jeden bod = pol centa (0,005 €)

Vernostný bonus Vám bude vyplatený jednorazovo v termíne výplaty prvej dôchodkovej dávky. Pre určenie výšky vernostného bonusu je rozhodujúci stav Vášho bodového konta v deň, keď nadobudne účinnosť Vaša žiadosť o dávku.

2. Vymeniť za darčeky už počas sporenia

                            body = darčeky

Výmenu bodov za darčeky v podobe tovaru alebo služby z nášho katalógu môžete uskutočniť  kedykoľvek v priebehu  roka na ktoromkoľvek našom klientskom centre.


Podmienky nároku

 • body použité na výmenu sa z Vášho bodového konta odpočítajú
 • výmenu vernostných bodov je možné uskutočniť najskôr po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy
 • vymeniť body môžete jedenkrát ročne na ktoromkoľvek našom klientskom centre 
 • na výmenu môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta


Zánik nároku

Účastník stráca nárok na všetky nazbierané vernostné body najmä pri:

 • podaní žiadosti o prevod konta do inej DDS alebo do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
 • podaní žiadosti o výplatu odstupného
 • podaní žiadosti o predčasný výber


Pravidlá vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej aj „PVP“)

1. Vernostný program poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. so sídlom Bačíkova 5, Košice 040 01, IČO: 36 718 556, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl.: 1407/V (ďalej len „Poskytovateľ“) svojim klientom – účastníkom systému doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) podľa § 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom zvýšenia ich spokojnosti s účasťou v tomto systéme a poskytnutia nadštandardnej klientskej starostlivosti.  

2. Nárok na zaradenie do vernostného programu má každý účastník, ktorý: 

a)   má ku dňu spustenia programu s Poskytovateľom podpísanú a účinnú aspoň jednu účastnícku zmluvu a  osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve je zriadený a vedený v príspevkových fondoch, alebo
b)   počas trvania vernostného programu uzatvorí s Poskytovateľom účastnícku zmluvu a bude zriadený a vedený osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve v príspevkových fondoch.

Konkrétny druh fondu nemá vplyv na zaradenie do vernostného systému.  

3. Všetci účastníci s účastníckymi zmluvami podľa bodu 2  budú do vernostného programu zaradení Poskytovateľom automaticky a na nediskriminačnom základe, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve alebo iných formálnych náležitostí. Účasť vo vernostnom programe je bezplatná. 

4. Ak má účastník s Poskytovateľom uzatvorených viac platných a účinných účastníckych zmlúv, tak každá z týchto účastníckych zmlúv je do vernostného programu zaradená samostatne a nezávisle na ostatných účastníckych zmluvách uzatvorených týmto účastníkom, pričom body sa pripisujú na každú účastnícku zmluvu zvlášť, podľa výšky zaplatených účastníckych príspevkov a podľa celkového počtu zaplatených príspevkových mesiacov. V prípade konsolidácie dvoch, alebo viacerých účastníckych zmlúv, body získané na zanikajúcich účastníckych zmluvách do realizácie konsolidácie, budú pripísané do evidencie bodov vedených pre nástupnícku účastnícku zmluvu. 

5. Pravidlá prideľovania bodov

Účastník získava body za každú platnú a účinnú účastnícku zmluvu na ktorú si účastník prispieva účastnícky príspevok, a to vo výške závislej od zaplatených príspevkových mesiacov a zároveň od výšky ním zaplatených účastníckych príspevkov (zamestnávateľské príspevky sa pre účely vernostného programu nepočítajú), pripísaných na jeho osobný účet prislúchajúci danej účastníckej zmluve  v konkrétnom roku trvania vernostného programu:

Počet mesiacov               Počet bodov za 1 € príspevkov

1-36 mesiacov                           1 bod

37-120 mesiacov                       1,2 bodu

121-240 mesiacov                      1,5 bodu

241 a viac mesiacov                  2 body

Body sa prideľujú účastníkom vždy k poslednému dňu kalendárneho roka, t.j. k 31. decembru

6. Pridelené body eviduje Poskytovateľ samostatne, oddelene od účtu účastníka v príslušnom príspevkovom fonde. Účastník je informovaný o aktuálnom stave bodov priebežne, na internetovom elektronickom portáli, prístupnom pre účastníka. 

7. Získané body sú viazané na osobu účastníka a sú neprenosné, s výnimkou prechodu bodovej hodnoty na oprávnené osoby uvedené v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, a to podľa výšky podielov jednotlivých oprávnených osôb. 

8. Hodnota každého bodu v rámci vernostného systému je 0,005 eura (0,5 centa). Nárok účastníka na vyplatenie hodnoty získaných bodov vzniká súčasne s dňom nadobudnutia účinnosti žiadosti o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia, okrem prípadov uvedených v bode 10, pričom rozhodujúcim pre určenie zostatku bodového účtu je jeho stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade, že v konaní o dávke dôjde k zamietnutiu nároku, evidencia bodov bude obnovená, a to aj spätne.  Peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu bude účastníkovi vyplatená v čase výplaty prvej dávky osobitnou platbou. Forma realizácie tejto výplaty je zhodná s dohodnutou formou výplaty zvolenej dávky doplnkového dôchodkového sporenia. Ak pôjde o výplatu poštovou poukážkou, náklady na poštovné znáša príjemca.   

9. Pred vznikom nároku na výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia môže účastník použiť body na výmenu za predmety alebo služby uvedené v aktuálnom katalógu vydanom Poskytovateľom. Túto výmenu však môže zrealizovať najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy, len jedenkrát ročne, pričom môže použiť najviac polovicu všetkých bodov. Takto spotrebované body sa odpočítajú  z bodového účtu účastníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akékoľvek zmeny katalógov.

10. Účastníkovi zaniká účasť vo vernostnom programe a stráca všetky doposiaľ pridelené body bez akejkoľvek náhrady, ak:

a)     požiada o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
b)     požiada o výplatu odstupného alebo o predčasný výber         
c)   v čase smrti účastníka nie je v účastníckej zmluve uvedená oprávnená osoba 
d)  v deň nadobudnutia účinnosti žiadosti o dávku doplnkového dôchodkového sporenia bola peňažná hodnota zodpovedajúca zostatku bodového účtu menšia ako 3 €

11.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá, ako aj celý vernostný program kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. O zmene alebo ukončení je povinný informovať účastníkov na stránke www.stabilita.sk . Zrušenie vernostného programu nemá vplyv na nároky plynúce z ich dovtedajšej účasti na vernostnom programe.

12.  Tieto zmeny a doplnenia Pravidiel vernostného programu STABILITA, d.d.s., a.s. nadobúdajú účinnosť dňa 28.12.2020.
 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

 1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
 2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

 1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
 2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
 3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

 • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.