Ako sa stať sporiteľom STABILITA, d.d.s., a.s.?

Uzatvoriť účastnícku zmluvu môžete:

- priamo u svojho zamestnávateľa, ak má podpísanú zamestnávateľskú zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s.
- na ktoromkoľvek našom kontaktnom pracovisku
- osobne s finančným sprostredkovateľom STABILITA, d.d.s., a.s.

Výška mesačného príspevku:

Výšku mesačného príspevku si môže účastník dohodnúť nasledovným spôsobom:
- v percentuálnej sadzbe zo zúčtovanej mzdy zamestnanca alebo
- v pevnej čiastke v €

Platenie príspevkov:

Zamestnávateľ odvádza príspevky za seba a za účastníka (resp. účastník sám odvádza príspevky) na účet:
- číslo účtu: 444786817/0900
- IBAN  SK0509000000000444786817
- konštantný symbol: 3558
- variabilný symbol: číslo účastníckej zmluvy (9-miestne číslo predtlačené na účastníckej zmluve)

Druhy dávok:

- doplnkový starobný dôchodok (dočasný, doživotný) - nárok na tento dôchodok vzniká sporiteľovi po dosiahnutí veku 62 rokov alebo ak mu bol priznaný riadny alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne
- doplnkový výsluhový dôchodok (dočasný, doživotný) - dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho „v riziku“ 10 rokov
- jednorazové vyrovnanie

Nárok na jednorazové vyrovnanie má klient:

  • pri vzniku invalidity nad 70% (ak táto vznikla až po uzatvorení zmluvy)
  • pre oprávnené osoby v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dávky
  • ak účastníkovi vznikol nárok na doplnkový dôchodok, ale hodnota jeho osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR

- predčasný výber (najskôr po 10-tich rokoch od podpisu zmluvy a každých 10 dalších rokov, ale sumu na výplatu tvoria len príspevky nasporené účastníkom alebo ním určená časť týchto príspevkov  a výnosy z nich ). Zvyšná časť konta bude vyplatená po vzniku nároku na starobný dôchodok.
 - odstupné pre účastníkov v zmysle dávkových plánov tvoriacich súčasť ich účastníckej zmluvy.

Dočasné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca STABILITA, d.d.s., a.s.. Minimálna doba výplaty je 5 rokov. Doživotné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca poisťovňa (nie STABILITA, d.d.s., a.s.) na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi účastníkom a konkrétnou životnou poisťovňou. Pri vyplácaní dávok sa uplatňuje zrážková daň z výnosu.

Doplnkové služby

Exkluzívny vernostný program, s ktorým sa vaše vernostné body premieňajú na mimoriadny finančný bonus. (viac na www. stabilita.sk)

Balíček výhod - viac ako 50 zmluvných partnerov, ktorých tovary a služby nakupujete s výraznými zľavami (podrobný zoznam a rozsah zliav hľadajte na www.stabilita.sk)

VŽDY VÁM PONÚKNEME VIAC !

„Šetriť na dôchodok je dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým!“

Ako si môžem znížiť svoju závislosť na štátnom dôchodku?
Ako sa zbaviť obáv z neustáleho predlžovania dôchodkového veku?
Ako si užívať zaslúžený odpočinok a slobodne rozhodnúť o svojom odchode do dôchodku, a o jeho výške?

Odpoveďou na mnohé takéto otázky sú rozumne zvolené „SPORIACE PRODUKTY“.

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s., ako jediná slovenská spoločnosť na dôchodkovom trhu, ponúka jedinečný produkt DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE. SPOZNAJTE A VYUŽÍVAJTE VŠETKY JEHO BEZKONKURENČNÉ VÝHODY UŽ DNES!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.