Mesačník Investor - Zmeny v poplatkoch v treťom pilieri

Doplnkové dôchodkové sporenie sa stáva lacnejším


Sporenie v treťom pilieri je od januára tohto roka lacnejšie. Zmenil sa totiž systém poplatkov. Na sklonku roka 2009 schválila NR SR novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá pre sporiteľov v treťom pilieri prináša viaceré pozitívne zmeny, účinné od 1. 1. 2010.

Znížila sa pevná odplata a zavedie sa nový variabilný poplatok. Ten by si mali doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) účtovať pri zhodnotení majetku vo fondoch. O koľko presne sa poplatky znížia sa však stanoviť presne nedá. „Nedá sa to jednoducho paušálne povedať. Zákon stanovuje hornú hranicu fixného poplatku a spoločnosti ju musia dodržať,“ vysvetľuje šéf Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností a predseda predstavenstva DDS Stabilita Miloš Krššák. Ten považuje odbornú diskusiu s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR za vecnú a bezproblémovú. „Vyhli sme sa emocionálne podfarbenej výmene informácií prostredníctvom médií.“ Spolu všetkých päť spoločností spravuje úspory klientov v sume vyše 1 mld. eur. V systéme doplnkového dôchodkového sporenia je v súčasnosti približne 850-tisíc klientov.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, podobne ako v druhom pilieri, navrhlo a presadilo aj zaviesť poplatok za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Jeho výška sa má stanoviť pomocou vzorca uvedeného v prílohe navrhovanej novely zákona. „Na tento druh poplatku bude mať doplnková dôchodková spoločnosť nárok, len ak zhodnotí zverené úspory, a to minimálne nad historicky najvyššiu úroveň dosiahnutú po 1. januári 2010. Ak sa tak nestane, výsledok bude záporný a nárok na túto odplatu nevznikne. Nárok takisto nevznikne, ak výsledok výpočtu bude rovný nule,“objasňuje rezort. Nový poplatok za zhodnotenie úspor klientov by mal byť podľa ministerstva motivačným prvkom pre doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Sporenie v treťom pilieri bude postupom času čoraz lacnejšie. Rezort práce pripravil nový dlhodobý model odplát tak, aby sa v priebehu najbližších desiatich rokoch optimalizovali poplatky platené sporiteľmi a zároveň tento model slúžil ako motivačný prvok pre doplnkové dôchodkové spoločnosti ako správcu úspor.

Zavedenie limitov pre poplatky za správu
Každá DDS je povinná znížiť odplatu za správu svojich príspevkových fondov, a to za každý jeden mesiac správy na maximálnu hodnotu stanovenú zákonom (ide o percento z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo fonde).

Zavedenie „výnosového poplatku“
DDS má právo si tento poplatok účtovať len za predpokladu, že dosiahne kladné zhodnotenie úspor sporiteľov. Možná výška tejto odplaty je v roku 2010 stanovená na 10 % a postupne môže narastať až na 20 % z dosiahnutého zhodnotenia v roku 2020.

Zmeny súvisiace s prestupom
Odplatu za prestup do inej doplnkovej spoločnosti nebudú po novom platiť účastníci, ktorým od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako tri roky. Oslobodení od platenia poplatkov za prestup budú aj tí účastníci, ktorí prestupujú z dôvodu zmeny zamestnávateľa a ich nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu prestupujúci účastník. Pri ostatných prestupoch medzi jednotlivými spoločnosťami je výška poplatku stanovená na 5 % z hodnoty zostatku na osobnom účte sporiteľa (teda pri prestupe do troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy).

Odstupné a odplata za odstupné
Nárok na túto dávku je vždy definovaný v Dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy každého sporiteľa. V nových dávkových plánoch bude v dôsledku legislatívnych zmien upravený tento nárok nasledovne:

Účastníkovi sa vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú podľa dávkového plánu splnil podmienky vyplácania. Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou účtu a vyplatenou sumou odstupného je teda 20 %, ktoré sa delia nasledovne: 5 % zostáva spoločnosti ako odplata za odstupné, zvyšných 15 % zostáva v príslušnom fonde a zvyšuje výnos fondu.

Návrh na zmenu účastníckej zmluvy
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do konca apríla tohto roku zaslať všetkým účastníkom návrh na zmenu účastníckej zmluvy, účinnej od 1. 7. 2010, ktorej obsahom je zmena dávkového plánu a poučenie
o dôsledkoch podpísania zmeny účastníckej zmluvy. Účastník môže tento návrh na zmenu účastníckej zmluvy prijať, a to najneskôr do konca tohtoročného júna.

Doplnková dôchodková spoločnosť je zároveň
povinná zosúladiť znenie štatútov všetkých spravovaných fondov, ako aj dávkových plánov s ustanoveniami zákona účinného od 1. 1. 2010 a predložiť ich NBS najneskôr do 31. 1. 2010.

Jana Burdová


Článok si môžete pozrieť vo formáte .PDF kliknutím na túto linku!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.