HNonline.sk - Výnosy dôchodkových fondov sú v pozitívnom pásme výnosov

Dôchodkové fondy v krajinách OECD, ktoré utrpeli straty vďaka finančnej kríze, sa uzdravujú.


Vyrovnali straty z roku 2008 a po prvom polroku 2009 zaznamenávajú zisky. Konštatuje to prehľad Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Pensions Markets in Focus z októbra tohto roku. Najvyššie zhodnotenie dosiahli fondy z Nórska, Turecka, ktorých výnosy za prvý polrok stúpli o 10 %, fondy z USA dosiahli rast 4 % a rakúske anuitné fondy 1 %. Ako konštatuje prehľad OECD, na výnosnosť fondov sa nedá pozerať len z krátkodobého hľadiska. Ako uvádza, priemerný výnos fondov vo Švédsku za posledných pätnásť rokov bol 7,2 % v nominálnom vyjadrení (v reálnom 5,3 %), v USA v nominálnom vyjadrení 6,9 % (v reálnom 4,4 %).

Súčasný stav hospodárenia vo fondoch je podstatne priaznivejší ako v minulom roku, keď sa najmarkantnejšie prejavili dôsledky finančnej krízy. Od začiatku roka hodnota fondov rastie. Kríza sa síce ešte neskončila, ale ekonomika už naznačuje isté oživenie, finančné trhy reagujú pozitívne, čo sa priaznivo zobrazuje aj na výnosoch klientov slovenských fondov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) spravujúce fondy dobrovoľného dôchodkového sporenia. Najvyšší výnos za prvé tri štvrťroky dosiahla DDS Stabilita - 8 %. V systéme doplnkového dôchodkového sporenia je viac ako 800 000 klientov.

Doplnkové dôchodkové sporenie je stimulované zo strany štátu dvomi nástrojmi - príspevkom zamestnávateľa a ako daňovo uznaný náklad pre zamestnanca. Príspevok zamestnávateľa je 6 % z účtovaných miezd daňovo odpočítateľnou položkou. Zamestnanec si môže z daňového základu ročne dopočítať 400 eur (12 000 Sk), ktoré si odkladá do súkromného dôchodkového fondu. Členmi ADSS sú Stabilita, d. d. s., ING Tatry-Sympatia, d. d. s., AXA, d. d. s., DDS Tatra banky, d. d. s. a Stabilita, d. d. s.

Spoločnosti, ktoré spravujú fondy dobrovoľného dôchodkového sporenia (tretí pilier), sú združené v Asociácii doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). Tá združuje spoločnosti, ktoré majú povolenie udelené Národnou bankou Slovenska a vykonávajú doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sa zaoberajú správou finančných prostriedkov, ktoré si občania dobrovoľne sporia na dôchodok. Súkromné dobrovoľné dôchodky sa označujú slovným spojením tretí pilier. Podľa monografie OECD Private Pensions Outlook 2008 za posledných desať rokov súkromné dôchodkové systémy zaznamenali prudký rast. V polovici krajín OECD sa stali súkromné dôchodky povinné a dotýkajú sa väčšiny pracovných síl v týchto krajinách. Priemerný ročný rast aktív sústredených v súkromných dôchodkových fondov v krajinách OECD v rokoch 2001 – 2007 ročne stúpal o 9,4 %. Koncom roku 2007 sa akumulovalo v dôchodkových fondoch krajín OECD približne 28 biliónov USA, čo je približne 111 % priemerného hrubého domáceho produktu. Súkromné dôchodky spravujú dôchodkové fondy (64 %), na sporivých dôchodkových účtoch riadených bankami alebo manažérske spoločnosti (18%), vo forme dôchodkových zmlúv (16 %) a iných finančných schémach.

Okrem niekoľkých výnimiek ako je Poľsko, Fínsko a Holandsko, priemerný dôchodkový fond v krajinách OECD spravuje aktíva v hodnote menej ako 1 mld. USD. Ten experti OECD považujú za hranicu, pri ktorej sa stáva rentabilnou správa dôchodkového fondu. V takých krajinách ako Mexiko, Belgicko, Španielsko či Turecko priemerný dôchodkový fond spravuje približne 100 mil. USD. V posledných rokoch dôchodkové fondy zväčšovali svoju diverzifikáciu (rozloženie rizika) na zahraničných trhoch. V období 2001 – 2007 sa diverzifikáciou portfólia na medzinárodné trhy zaoberali najmä fondy z eurozóny. Využili neexistenciu kurzového rizika. Najviac diverzifikované portfólio majú holandské fondy. Približne 82 % aktív ich fondov vydali zahraničné spoločnosti. Naopak, dôchodkové fondy v Južnej Kórei, Poľsku a Turecku investujú menej ako 5 % svojich aktív do zahraničných cenných papierov.

OECD analyzovalo sféru pôsobenia súkromných dôchodkov v ôsmich členských krajinách. Jedným zo záverov výskumu je to, že vlády krajín OECD, ktoré vyplácajú relatívne nízke dôchodky, by mali vynaložiť úsilie na to, aby dobrovoľné dôchodkové fondy využívali aj mladší ľudia a ľudia s menšími príjmami.

Trhy dôchodkových fondov, v krajinách, ktoré nie sú členmi OECD, nie sú veľké, ale v posledných rokoch rástli relatívne vysokým tempom. Čilské odvetvie stúplo od roku 2004 do roku 2007 z 55,6 mld. USD na 105,6 mld. USD, čo predstavuje 64 % HDP. Len niekoľko nečlenských krajín OECD, ako napríklad Čile, Izrael, Lichtenštajnsko či Singapur, majú relatívne zrelé trhy súkromných dôchodkov. Pomer aktív dôchodkových fondov a hrubého domáceho produktu je v týchto krajinách vyšší ako 20 %. V krajinách BRIC bol tento pomer relatívne nízky – Brazília 17 %, Rusko 2 %, India 5 % a v Číne 1 %. (Vladimír Michal)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.