Rozkolísaný polrok na finančných trhoch

Od začiatku roka 2022 sa situácia na finančných trhoch dramaticky zmenila a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia dosahujú v prvom polroku 2022 negatívne zhodnotenie všetky doplnkové dôchodkové fondy. Poklesy na finančných trhoch zasiahli dynamické, ale aj konzervatívne investície, a preto značný pokles zaznamenávajú nie len príspevkové, ale aj výplatné fondy. Ponuka troch príspevkových fondov spoločnosti Stabilita dáva klientom možnosť zvoliť vhodnú investičnú stratégiu a kombináciou akciových a dlhopisových investícií dosahovať v dlhodobom horizonte výnosy pri požadovanej úrovni rizika.

Doplnkové dôchodkový fondy sú vzhľadom na svoju stratégiu tvorené prevažne dlhopisovými investíciami, akciovými investíciami alebo ich kombináciou. Dlhopisy sú považované za bezpečnejší investičný nástroj a prinášajú v dlhšom časovom horizonte účastníkom kladný výnos, avšak vplyvom negatívnych trhových udalostí dochádza, rovnako ako aj pri iných nástrojoch finančného trhu, k poklesu ich cien. Spoločnosť STABILITA sa v záujme účastníkov a poberateľov dávok, s cieľom dosiahnuť kladné zhodnotenie majetku, rozhodla prostriedky spravovaných fondov investovať do dlhopisových nástrojov s kladným výnosom aj z dôvodu, že finančné prostriedky uložené iba na účtoch v bankách boli úročené depozitnou sadzbou ECB so zápornou hodnotou -0,5%.

Akciové investície sú nástrojom, ktorý z dlhodobého hľadiska prináša vyšší výnos ako dlhopisy, ale pri vyššej miere rizika. Ich podiel v spravovaných fondoch odzrkadľuje mieru rizika, ktorú spoločnosť cieli pri danom fonde, pričom pomáhajú zvyšovať výnosnosť v dlhšom časovom horizonte. Akciové investície sú spravidla zasiahnuté vo väčšej miere ak sa situácia na finančných trhoch vyvíja negatívne.

Okolnosti, ktoré ovplyvnili situáciu na finančných trhoch v prvom polroku 2022 poslali nadol ceny dlhopisových aj akciových investícií. Hlavným faktorom bola zmena politík centrálnych bánk, ktoré v reakcii na vysokú infláciu začali so zvyšovaním úrokových sadzieb. V očakávaní týchto krokov sa zvýšili aj trhové sadzby, čo na druhej strane priamo ovplyvňuje dlhopisy a znižuje ich ceny. K nárastu rizika na finančných trhoch prispel aj konflikt na Ukrajine, ktorý globálne ovplyvnil dodávateľské reťazce a zvýšil ceny komodít, čím ešte viac posilnil inflačné tlaky. Problematické sa v posledných mesiacoch ukazujú byť aj dodávky energetických surovín a zhoršujúce sa makroekonomické prostredie, čo pre svetovú ekonomiku vytvára riziko utlmenia hospodárskej aktivity, na čo poklesom reagovali akciové investície.

Vplyvom viacerých faktorov tak došlo v prvom polroku 2022 k dočasnému poklesu cien investícií v spravovaných fondoch, ale zároveň výnosy dlhopisov vyskočili nahor. Znamená to, že v globále dlhopisy momentálne ponúkajú vyššie výnosy ako tomu bolo v minulosti, čo sa v nasledujúcich obdobiach po pominutí rizikových faktorov prejaví na rýchlejšom návrate zhodnotenia do kladných čísel fondov s vyšším podielom dlhopisových investícií. Akciové investície zo svojej podstaty zažívajú pravidelne obdobia poklesov, po ktorých zakaždým nasleduje dlhšie obdobie rastu. Hlavným predpokladom pre dosahovanie stále nových historických maxím je dlhší časový horizont.

Začiatkom 2. polroka sa situácia na finančných trhoch začala mierne upokojovať a ceny väčšiny aktív sa odrazili od miním vytvorených v prvom polroku. Tento pozitívny vývoj posledných dní priniesol kladnú výkonnosť a dopomohol k solídnej korekcií časti strát od začiatku roka.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.