PRAVDA: Dôchodca sa ani odchodom do penzie povinností nezbaví

Čánok je prevzatý zo stránky https://uzitocna.pravda.sk/

Čaká vás v krátkom čase odchod do penzie a myslíte si, že touto zásadnou životnou zmenou sa končia aj vaše povinnosti?
Nie je to úplne pravda. Aj po priznaní penzie pre dôchodcu vyplývajú isté povinnosti.

Sociálna poisťovňa vo všeobecnosti odporúča

Sociálna poisťovňa vo všeobecnosti odporúča začať sa zaujímať o svoje dôchodkové záležitosti rok pred dosiahnutím penzijného veku. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí tak urobiť písomnou žiadosťou a doložiť všetky potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. Napríklad ak ste dosiahli dôchodkový vek, ale nemáte odpracovaných 15 rokov, Sociálna poisťovňa vám penziu neprizná.

Ak človek splní túto podmienku, presnú sumu dôchodku mu poisťovňa vypočíta až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal.

Aké podmienky má príjemca penzijnej dávky

„Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností, skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu. Ak teda neohlási zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna poisťovňa nevie doručiť dôchodok, čím sa zastaví jeho výplata. Sociálna poisťovňa vtedy nevie doručovať ani ďalšie dôležité písomnosti,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

„Zamestnanec, respektíve SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí, musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ uviedla Dvoráková.

Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia, ak oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene, zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku na sumu minimálnej penzie – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy. „Ak zmenu neohlási, je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp. 13. dôchodku,“ približuje hovorkyňa.

Poberateľ dôchodku, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie

Poberateľ dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie alebo v štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku). Zuzana Dvoráková upozorňuje, že ak penzista tzv. doklad o žití nepredloží, zastaví sa mu výplata dôchodku až do predloženia tohto dokladu.

Pokuty teda dôchodcovi pri nesplnení týchto povinností nehrozia. Pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku, resp. povinnosti vrátiť vyplatený 13. dôchodok alebo neprávom vyplatené sumy dôchodku.

Povinnosti, ktorým sa nevyhnete

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby). Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní predčasného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí, pri poberaní vdovského a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa, pri poberaní sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra). Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. júla, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. júla do 19. augusta.

Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela, ak máte v čase poberania penzie právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac