Dedenie úspor z III. dôchodkového piliera

Do života každého z nás vstupujú rôzne nepredvídané udalosti. Obzvlášť v ťažkej pandemickej dobe, ktorú ešte stále zažívame, si to možno uvedomujeme o niečo naliehavejšie. Dnes preto zaostríme, na nie síce príjemnú, ale veľmi pragmatickú otázku: „Ako je to s dedením úspor v treťom dôchodkovom pilieri?“

V prípade úmrtia klienta doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú všetky finančné prostriedky, vedené na osobnom účte, predmetom dedičského konania alebo sú odkázané (a teda následne vyplácané) osobe, či osobám uvedeným v účastníckej zmluve – ako oprávnené osoby. Bez ohľadu na to, či ide o jeden alebo druhý prípad, predmetom dedenia sú všetky finančné úspory vedené na účte, teda príspevky, ktoré si nasporil účastník, aj tie, ktoré mu platil zamestnávateľ, a aj na všetky výnosy z tohto sporenia.

Ak sa doplnkového dôchodku, vyplácaného z III. piliera klient nedožije, sú tieto úspory istou formou zabezpečenia jeho rodiny, resp. iných oprávnených osôb, ktoré sporiteľ za života určil v zmluve.

Zdroj: unsplush.com

Prečo netreba zabúdať na oprávnenú osobu?

Pri vstupe do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie), teda priamo pri uzatváraní zmluvy s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je výhodné určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade úmrtia klienta dostane peniaze zo sporenia vyplatené bez zbytočne dlhého čakania na dedičské konanie. Najčastejšie klienti uvádzajú v zmluve ako oprávnenú osobu svojho partnera alebo deti, prípadne súrodencov. Oprávnených osôb môže byť uvedených viac, (pričom nemusia byť s účastníkom ani v žiadnom príbuzenskom vzťahu), avšak súčet ich podielov sa musí rovnať 100 percentám.

Je možná zmena oprávnenej osoby počas sporenia?

Súčasťou života sú aj situácie, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zmenám v medziľudských vzťahoch – rozvody, úmrtie pôvodne určenej osoby a podobne.  Klient už nemusí mať záujem alebo možnosť, aby v prípade jeho smrti, boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. V takom prípade treba mať na pamäti aktualizáciu.

Oprávnené osoby je možno kedykoľvek do zmluvy doplniť alebo ich zmeniť. Slúži na to jednoduché tlačivo – Zmena oprávnených osôbktoré po vyplnení, podpísaní a overení podpisu doručíte do klientskeho centra. Zmenu môžete urobiť aj priamo na ktoromkoľvek klientskom pracovisku, potrebujete k tomu iba údaje ako sú meno, adresa a rodné číslo oprávnenej osoby, ktorú do zmluvy chcete uviesť alebo doplniť.

Prečo je dobré určiť oprávnenú osobu?

Ako sme už spomínali vyššie, oprávnená osoba má nárok na vyplatenie dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ takúto osobu určíte, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania. Oprávnená osoba sa však o tieto úspory musí prihlásiť sama a predložiť spoločnosti aj kópiu úmrtného listu účastníka.  V prípade, že oprávnená osoba v zmluve uvedená nie je, finančné prostriedky na osobnom účte sa stanú predmetom dedičského konania a vyplatené budú až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku alebo majú iné neodkladné výdavky.

Peniaze, ktoré boli po smrti účastníka vyplatené oprávnenej osobe už nie sú predmetom dedičstva, a ani sa do neho nezapočítavajú. To znamená, že ak by bol niektorý z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada.
Veľký význam má určenie oprávnenej osoby aj v prípadoch, ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je napr. zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať.

Stručne na záver

Ak účastník umrie počas sporenia a v účastníckej zmluve nemal uvedenú oprávnenú osobu, všetky úspory sa automaticky stávajú premetom dedenia. Ak v účastníckej zmluve oprávnené osoby uvedené boli, úspory sú prednostne vyplatené týmto oprávneným osobám a následne už nie sú predmetom dedenia.

Ak si účastník zvolí vyplácanie dočasného dôchodku a zomrie počas doby jeho vyplácania, nárok na ešte zostávajúcu nedovyplácanú časť má najprv oprávnená osoba uvedená v zmluve, až potom dedičia zo zákona.

Venujte 5 dôležitých minút svojej zmluve

Skontrolujte si svoju účastnícku zmluvu, či ste v nej nezabudli uviesť oprávnené osoby, a tiež, či sú údaje o nich stále aktuálne. V prípade, že sa rozhodnete pre zmenu alebo doplnenie oprávnených osôb – urobte to čo najskôr.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradené do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.