Dedenie úspor z III. dôchodkového piliera

Do života každého z nás vstupujú rôzne nepredvídané udalosti. Obzvlášť v ťažkej pandemickej dobe, ktorú ešte stále zažívame, si to možno uvedomujeme o niečo naliehavejšie. Dnes preto zaostríme, na nie síce príjemnú, ale veľmi pragmatickú otázku: „Ako je to s dedením úspor v treťom dôchodkovom pilieri?“

V prípade úmrtia klienta doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú všetky finančné prostriedky, vedené na osobnom účte, predmetom dedičského konania alebo sú odkázané (a teda následne vyplácané) osobe, či osobám uvedeným v účastníckej zmluve – ako oprávnené osoby. Bez ohľadu na to, či ide o jeden alebo druhý prípad, predmetom dedenia sú všetky finančné úspory vedené na účte, teda príspevky, ktoré si nasporil účastník, aj tie, ktoré mu platil zamestnávateľ, a aj na všetky výnosy z tohto sporenia.

Ak sa doplnkového dôchodku, vyplácaného z III. piliera klient nedožije, sú tieto úspory istou formou zabezpečenia jeho rodiny, resp. iných oprávnených osôb, ktoré sporiteľ za života určil v zmluve.

Zdroj: unsplush.com

Prečo netreba zabúdať na oprávnenú osobu?

Pri vstupe do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie), teda priamo pri uzatváraní zmluvy s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je výhodné určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade úmrtia klienta dostane peniaze zo sporenia vyplatené bez zbytočne dlhého čakania na dedičské konanie. Najčastejšie klienti uvádzajú v zmluve ako oprávnenú osobu svojho partnera alebo deti, prípadne súrodencov. Oprávnených osôb môže byť uvedených viac, (pričom nemusia byť s účastníkom ani v žiadnom príbuzenskom vzťahu), avšak súčet ich podielov sa musí rovnať 100 percentám.

Je možná zmena oprávnenej osoby počas sporenia?

Súčasťou života sú aj situácie, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zmenám v medziľudských vzťahoch – rozvody, úmrtie pôvodne určenej osoby a podobne.  Klient už nemusí mať záujem alebo možnosť, aby v prípade jeho smrti, boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. V takom prípade treba mať na pamäti aktualizáciu.

Oprávnené osoby je možno kedykoľvek do zmluvy doplniť alebo ich zmeniť. Slúži na to jednoduché tlačivo – Zmena oprávnených osôbktoré po vyplnení, podpísaní a overení podpisu doručíte do klientskeho centra. Zmenu môžete urobiť aj priamo na ktoromkoľvek klientskom pracovisku, potrebujete k tomu iba údaje ako sú meno, adresa a rodné číslo oprávnenej osoby, ktorú do zmluvy chcete uviesť alebo doplniť.

Prečo je dobré určiť oprávnenú osobu?

Ako sme už spomínali vyššie, oprávnená osoba má nárok na vyplatenie dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ takúto osobu určíte, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania. Oprávnená osoba sa však o tieto úspory musí prihlásiť sama a predložiť spoločnosti aj kópiu úmrtného listu účastníka.  V prípade, že oprávnená osoba v zmluve uvedená nie je, finančné prostriedky na osobnom účte sa stanú predmetom dedičského konania a vyplatené budú až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku alebo majú iné neodkladné výdavky.

Peniaze, ktoré boli po smrti účastníka vyplatené oprávnenej osobe už nie sú predmetom dedičstva, a ani sa do neho nezapočítavajú. To znamená, že ak by bol niektorý z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada.
Veľký význam má určenie oprávnenej osoby aj v prípadoch, ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je napr. zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať.

Stručne na záver

Ak účastník umrie počas sporenia a v účastníckej zmluve nemal uvedenú oprávnenú osobu, všetky úspory sa automaticky stávajú premetom dedenia. Ak v účastníckej zmluve oprávnené osoby uvedené boli, úspory sú prednostne vyplatené týmto oprávneným osobám a následne už nie sú predmetom dedenia.

Ak si účastník zvolí vyplácanie dočasného dôchodku a zomrie počas doby jeho vyplácania, nárok na ešte zostávajúcu nedovyplácanú časť má najprv oprávnená osoba uvedená v zmluve, až potom dedičia zo zákona.

Venujte 5 dôležitých minút svojej zmluve

Skontrolujte si svoju účastnícku zmluvu, či ste v nej nezabudli uviesť oprávnené osoby, a tiež, či sú údaje o nich stále aktuálne. V prípade, že sa rozhodnete pre zmenu alebo doplnenie oprávnených osôb – urobte to čo najskôr.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.