PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODUJÚ SAMI


DDS STABILITA ako prvá predstavila absolútnu novinku v segmente doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá vám už dva roky umožňuje oveľa aktívnejšie a pružnejšie rozhodovať nielen o doterajších úsporách, ale aj o budúcich investíciách.

Reagujeme na vaše potreby

Ponúkame vám možnosť – jedinou uzatvorenou zmluvou – využívať súčasne výhody dvoch príspevkových fondov a ich investičných stratégií a optimálne ich kombinovať.

Každý sporiteľ je iný. Máme rozdielny vek, výšku príspevku, očakávania, ale i mieru rizika, ktorú je klient ochotný zniesť. Rozdielna by preto mala byť aj naša investičná stratégia v jednotlivých obdobiach sporenia. Ak si ju chceme aktívne vytvárať, slobodne a neobmedzene sa kedykoľvek rozhodovať, s jediným fondom si počas celej doby sporenia „nevystačíme“. Každý fond má svoje možnosti a výhody, ale i svoje obmedzenia a limity a je len na nás, ako ich dokážeme využiť vo svoj prospech.

Využite flexibilný program, ktorý umožňuje doterajším i novým sporiteľom:

 • deliť pravidelné mesačné príspevky medzi dva fondy/td s rozdielnou investičnou stratégiou (príspevkový dlhopisový a príspevkový akciový fond)
 • zvoliť ľubovoľné percentuálne nastavenie pomerov mesačných príspevkov
 • percentuálne pomery kedykoľvek meniť
 • presúvať už nasporené konto alebo len jeho ľubovoľnú časť medzi fondami
 • priebežne sledovať vývoj účtu v obidvoch fondoch na internetovom portáli a raz ročne formou bezplatného výpisu
 • všetky zmeny a prevody realizovať jednoducho, kedykoľvek a bezplatne, bez zbytočného zaťažovania zamestnávateľa

Čo môžem získať?

 • väčšiu možnosť rozložiť riziko, ktoré je s investovaním do fondov spojené
 • z dlhodobého hľadiska vyšší a lukratívnejší výnos
 • vyššiu šancu „poraziť“ infláciu
 • možnosť pružne reagovať na zásadné zmeny trendov na finančných trhoch
 • príležitosť zvoliť si vlastnú investičnú stratégiu, ktorá mi najviac vyhovuje

Ako postupovať?

1. aby ste mohli plne využívať výhody oboch fondov a vhodne kombinovať, nepotrebujete uzatvárať novú účastnícku zmluvu. Pre tieto účely postačí podpísať Dodatok k účastníckej zmluve (www.stabilita.sk, sekcia Tlačivá, „Dodatok k účastníckej zmluve o voľbe príspevkových doplnkových dôchodkových fondov a určený rozsahu prispievania“).

Po uzatvorení dodatku sa následne môžete rozhodnúť:
a) či využijete možnosť a vaše doteraz nasporené konto alebo jeho ľubovoľne zvolenú časť presuniete do akciového príspevkového fondu (resp. z akciového do vyváženého fondu) a vaše úspory si tak optimálne rozložíte (pre tieto účely slúži tlačivo „Žiadosť o prestup z jedného príspevkového d.d.f. do iného príspevkového d.d.f. v určenom podiele“)
b) či využijete možnosť priebežne si sporiť súčasne do obidvoch fondov a deliť medzi fondy vaše mesačné príspevky v ľubovoľne stanovenom pomere (pre tieto účely použite tlačivo „Zmena rozsahu prispievania do viacerých príspevkových d.d.f.“)

Uvedené zmeny môžete realizovať súčasne alebo samostatne. Môžete sa pre ne rozhodnúť už dnes alebo kedykoľvek v budúcnosti. Všetko záleží na vašom aktívnom prístupe a vašej osobnej stratégii. Praktickým „pomocníkom“ môže byť aj nasledujúca orientačná tabuľka, ktorá zohľadňuje historické skúsenosti z vývoja akciových trhov a odhadované vývojové trendy. Je konštruovaná tak, aby pri dodržaní investičného horizontu a primeranej miery rizika bolo vaše sporenie v konečnom výsledku čo najefektívnejšie.

Viac informácii vám radi poskytneme na infolinke alebo ktoromkoľvek kontaktom pracovisku.

Vernosť sa s nami vypláca

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.
viac