Pravidlá súťaže HRAJ A VYHRAJ

Vyhlasovateľ súťaže: STABILITA, d.d.s., a.s., zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1407/V
Sídlo spoločnosti: Bačíkova 5, 040 01 Košice
IČO: 36 718 556

Termín konania : 1.1.2022 – 31.12.2022

Cieľ súťaže : súťaž je organizovaná pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti a je primárne zameraná na získanie nových účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšenie výšky účastníckeho príspevku zmluvných účastníkov, zvýšenie znalosti značky a tiež návštevnosti webového sídla STABILITA, d.d.s., a.s..

 

Pravidlá súťaže: do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, staršia ako 18 rokov,
(ďalej len „súťažiaci“), ktorá v čase konania súťaže splní podmienky účasti v súťaži:

a/ uzatvorí platnú účastnícku zmluvu so spoločnosťou STABILITA d.d.s., a.s.,/ vrátane opakovanej účastníckej zmluvy/, s minimálnou výškou účastníckeho príspevku 10,- €, resp. minimálne 1% z vymeriavacieho základu, a táto zmluva bude riadne zaevidovaná v informačnom systéme STABILITA, d.d.s., a.s. .

alebo

si v čase konania súťaže zvýši výšku svojho mesačného účastníckeho príspevku /na už registrovanej účastníckej zmluve/,  minimálne o 10,-€, ak bola jeho doterajšia výška stanovená pevnou sumou, resp. minimálne o 1% z vymeriavacieho základu, ak bola jeho doterajšia výška stanovená percentuálne, pričom táto zmena bude zrealizovaná na predpísanom tlačive a riadne zaevidovaná v informačnom systéme STABILITA, d.d.s., a.s. .

b/  zaregistruje sa do súťaže prostredníctvom súťažného formulára na webovom sídle spoločnosti STABILITA d.d.s., a.s. / www.stabilita.sk

Každá fyzická osoba, ktorá splní vyššie definované podmienky podľa bodu a/ Pravidiel súťaže, dostane od spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., darček /balenie vitamínových tabliet/ s potlačou  loga STABILITA, d.d.s., a.s., a  s jedinečným špecifickým náhodne generovaným 8 miestnym hracím kódom, vyobrazeným na vitamínovej krabičke pod ochrannou fóliou balenia. Pre zapojenie účastníka do súťaže je nevyhnutné súbežné splnenie podmienok a/ a b/ Pravidiel súťaže.

 

Súťaž bude prebiehať v dvoch formách:

1/ formou základných mesačných kôl počas celého termínu konania súťaže / od 1.1.2022 - 31.12.2022/ na webovom sídle spoločnosti / www.stabilita.sk/. Výhrou je 25 vecných cien v každom súťažnom mesiaci, t.j. spolu  300 vecných cien.

2/ záverečnou formou - jednorazového žrebovania hlavných cien za prítomnosti notára, dňa 3.1.2023 v sídle spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, Košice. Hlavnými výhrami sú 3 poukazy na výber ľubovoľnej dovolenky v hodnote 2 000,-€ od CK Satur.

 

Svojou účasťou súťažiaci akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená. Zamestnanci spoločnosti STABILITA, d.d.s.,a.s.,  ako aj ich rodinní príslušníci v priamej línii, súrodenci a manžel/manželka/partner, sú z účasti vylúčení.

Účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže počas celého času trvania súťaže aj opakovane /uzatvorením viacerých účastníckych zmlúv , resp. opakovaným zvýšením účastníckeho príspevku v čase trvania súťaže/.

 

Základné mesačné kolá – korešponduje s jednotlivými kalendárnymi mesiacmi a súťažiaci sa ich môžu zúčastniť len po splnení podmienok a/ a b/ Pravidiel súťaže. Registračný formulár súťaže obsahuje údaje: meno a priezvisko súťažiaceho, číslo účastníckej zmluvy, špecifický hrací kód a e-mailovu adresa súťažiaceho. Požadované údaje budú uložené pri registrácii do aplikácie Súťaž, a to za účelom kontaktovania výhercu a oboznámenia ho o výhre. Registráciou podľa písmena b/ Pravidiel súťaže dáva účastník súťaže svoj súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov pre realizáciu tejto súťaže.

 

Po kompletnom zadaní všetkých vyššie uvedených údajov sa súťažiaci okamžite dozvie, či bol  v základnom súťažnom kole úspešným výhercom. Výhry v jednotlivých mesačných kolách sú generované automaticky, a to náhodným programovým výberom, priamo pri zaregistrovaní súťažiaceho. Po kontrole správnosti zadaných údajov a overení splnenia podmienok účasti v súťaži bude výherca o výhre informovaný následne aj elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Do súťaže sa môže súťažiaci registrovať  kedykoľvek v priebehu konania súťaže, avšak každý hrací kód je možné zaregistrovať v súťaži iba raz a bude zaradený do základného mesačného kola v tom mesiaci, v ktorom bol registrovaný.

 

Záverečné žrebovanie - každý súťažiaci, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle Pravidiel súťaže, má nárok na automatické zaradenie do záverečného žrebovania o tri výherné poukazy, každý v hodnote 2 000,-€. Súťažiaci, ktorí v deň žrebovania už nebudú spĺňať podmienky účasti v súťaži podľa bodu a/ Pravidiel súťaže  budú zo žrebovania vyradení. V záverečnom žrebovaní, za prítomnosti notára, budú náhodným výberom vyžrebovaní traja  /3/ výhercovia/ a traja /3/ náhradníci pre prípad, že by sa s niektorým výhercom nebolo možné skontaktovať a odovzdať mu výhru.

Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári
 

Ak súťažiaci uviedol nesprávnu  e-mailovu adresu, a z uvedeného dôvodu sa nepodarí s výhercom spojiť, nárok na výhru sa bez nároku na akúkoľvek náhradu zruší.

Odovzdanie výhry prebehne po dohode s výhercami, najneskôr však do 60 dní odo dňa zistenia adresy pre doručenie výhry.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

Rules of competition „PLAY and WIN“

Competition organizer: STABILITA, d.d.s., a.s., incorporated in the Company Register kept at the District Court Košice I, section: Sa, file No. 1407/V

Registered office: Bačíkova 5, 040 01 Košice

Company ID: 36 718 556

Competition date: Jan 01 – Dec 31, 2022

More information: rules-of-competition-play-and-win

 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.