Ako sa stať sporiteľom STABILITA, d.d.s., a.s.?

Uzatvoriť účastnícku zmluvu môžete:

- priamo u svojho zamestnávateľa, ak má podpísanú zamestnávateľskú zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s.
- na ktoromkoľvek našom kontaktnom pracovisku
- osobne s finančným sprostredkovateľom STABILITA, d.d.s., a.s.

Výška mesačného príspevku:

Výšku mesačného príspevku si môže účastník dohodnúť nasledovným spôsobom:
- v percentuálnej sadzbe zo zúčtovanej mzdy zamestnanca alebo
- v pevnej čiastke v €

Platenie príspevkov:

Zamestnávateľ odvádza príspevky za seba a za účastníka (resp. účastník sám odvádza príspevky) na účet:
- číslo účtu: 444786817/0900
- IBAN  SK0509000000000444786817
- konštantný symbol: 3558
- variabilný symbol: číslo účastníckej zmluvy (9-miestne číslo predtlačené na účastníckej zmluve)

Druhy dávok:

- doplnkový starobný dôchodok (dočasný, doživotný) - nárok na tento dôchodok vzniká sporiteľovi po dosiahnutí veku 62 rokov alebo ak mu bol priznaný riadny alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne
- doplnkový výsluhový dôchodok (dočasný, doživotný) - dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho „v riziku“ 10 rokov
- jednorazové vyrovnanie

Nárok na jednorazové vyrovnanie má klient:

  • pri vzniku invalidity nad 70% (ak táto vznikla až po uzatvorení zmluvy)
  • pre oprávnené osoby v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dávky
  • ak účastníkovi vznikol nárok na doplnkový dôchodok, ale hodnota jeho osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR

- predčasný výber (najskôr po 10-tich rokoch od podpisu zmluvy a každých 10 dalších rokov, ale sumu na výplatu tvoria len príspevky nasporené účastníkom alebo ním určená časť týchto príspevkov  a výnosy z nich ). Zvyšná časť konta bude vyplatená po vzniku nároku na starobný dôchodok.
 - odstupné pre účastníkov v zmysle dávkových plánov tvoriacich súčasť ich účastníckej zmluvy.

Dočasné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca STABILITA, d.d.s., a.s.. Minimálna doba výplaty je 5 rokov. Doživotné doplnkové dôchodky (starobný aj výsluhový) vypláca poisťovňa (nie STABILITA, d.d.s., a.s.) na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi účastníkom a konkrétnou životnou poisťovňou. Pri vyplácaní dávok sa uplatňuje zrážková daň z výnosu.

Doplnkové služby

Exkluzívny vernostný program, s ktorým sa vaše vernostné body premieňajú na mimoriadny finančný bonus. (viac na www. stabilita.sk)

Balíček výhod - viac ako 50 zmluvných partnerov, ktorých tovary a služby nakupujete s výraznými zľavami (podrobný zoznam a rozsah zliav hľadajte na www.stabilita.sk)

VŽDY VÁM PONÚKNEME VIAC !

„Šetriť na dôchodok je dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým!“

Aká je pravda o dôchodkoch? Čísla, fakty, argumenty...
- priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku je 354 €
- starobný dôchodok u nás poberá takmer 940 tisíc dôchodcov
- len 5 400 Slovákov poberá dôchodok, ktorý je vyšší ako priemerná mzda
- len 57 000 Slovákov si zatiaľ mohlo dovoliť odchod do predčasného dôchodku
- priemerná výška predčasných penzií je 365 €

Ako si môžem znížiť svoju závislosť na štátnom dôchodku?
Ako sa zbaviť obáv z neustáleho predlžovania dôchodkového veku?
Ako si užívať zaslúžený odpočinok a slobodne rozhodnúť o svojom odchode do dôchodku, a o jeho výške?

Odpoveďou na mnohé takéto otázky sú rozumne zvolené „SPORIACE PRODUKTY“.

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s., ako jediná slovenská spoločnosť na dôchodkovom trhu, už 17-ty rok ponúka jedinečný produkt DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE. SPOZNAJTE A VYUŽÍVAJTE VŠETKY JEHO BEZKONKURENČNÉ VÝHODY UŽ DNES!

Vernosť sa s nami vypláca

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.
viac