Základné imanie spoločnosti je 1 660 000,- EUR. (slovom jedenmilión šesťstošesdesiattisíc eur).

Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa - Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita - uvedeným v zakladateľskej listine. Všetky práva a povinnosti Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita ako zakladateľa a upisovateľa akcií spoločnosti prešli dňom vzniku spoločnosti na zriaďovateľov Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita v pomere určenom v transformačnom projekte a zakladateľskej listine.

Základné imanie je rozdelené na 50 000 (slovom päťdesiattisíc) zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR.

 • čistá hodnota
  DD jednotka
  akciový
  výplatný
  príspevkový
 • Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky k 22.02.2018
  Akciový príspevkový DDF
  0,038143 €
  Príspevkový DDF
  0,040719 €
  Výplatný DDF
  0,040396 €
 • Výška výnosu dosiahnutého za január 2018
  Akciový príspevkový DDF
  0,39 %
  Príspevkový DDF
  0,09 %
  Výplatný DDF
  -0,21 %