ZOSTAŇTE S NAMI A ZÍSKAJTE VERNOSTNÝ BONUS AŽ DO VÝŠKY 2%!

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať dodatočný finančný bonus až do výšky 2% z ročne vložených finančných prostriedkov, alebo môžete body vymeniť za darčeky.

 

Ako na to?

 1. Stačí, ak máte s DDS STABILITA  uzatvorenú zmluvu  o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 2. Potom už len zbierate vernostné body, ktoré môžete následne vymeniť za peniaze alebo darčeky.

 

Ako to funguje?

Vždy k 31. decembru kalendárneho roka Vám za uplynulý kalendárny rok pridelíme vernostné body podľa nasledujúceho vzorca:

pričom platí:

 1. zohľadňujú sa len Vaše príspevky (t.j. bez príspevkov od Vášho zamestnávateľa),
 2. berie sa do úvahy celkový počet  kalendárnych mesiacov, počas ktorých boli na Váš účet v STABILITE pripísané Vaše príspevky, (ďalej „príspevkové mesiace“, alebo p.m.), a to počnúc dátumom podpísania Vašej účastníckej zmluvy,
 3. hodnota koeficientu závisí od dĺžky trvania Vašej účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), resp. od počtu príspevkových mesiacov, a to takto:
kategória dĺžka trvania účasti
v systéme DDS
(interval v mesiacoch)
max.počet
príspevkových
mesiacov
koeficient
I. 1 - 36 36 1 bod
II. 37 - 120 84 1,2 bodov
III. 121 - 240 120 1,5 bodov
IV. 241 a viac   2 body

Prehľad o počte vernostných bodov na Vašom vernostnom konte je súčasťou výpisu z Vášho individuálneho účtu sporiteľa, ktorý od nás dostanete vždy na začiatku roka.

Pre názornosť uvádzame pár príkladov výpočtu vernostných bodov a vernostného bonusu:

 

Príklad č.1 

Uzatvorili ste účastnícku zmluvu a

Váš vek na začiatku sporenia je                       18 rokov

Váš vek pri ukončení sporenia bude                62 rokov

Zostávajúci čas sporenia potom bude             44 rokov = 528 príspevkových mesiacov

Váš priemerný účastnícky príspevok je           10 €

kategória

počet príspevkových
mesiacov (p.m.)

koeficient počet získaných bodov
(počet p.m. x priemerný mesačný príspevok x koeficient)
I. 36 1 36 x 10€ x 1 = 360 bodov
II. 84 1,2 84 x 10€ x 1,2 = 1 008 bodov
III. 120 1,5 120 x 10€ x 1,5 = 1 800 bodov
IV. 288 2 288 x 10€ x 2 = 5 760 bodov
Spolu 528   8 928 bodov
Premieňajte body na peniaze. Jeden bod = jeden cent (0,01 €).
Vernostný bonus = 89,28 €

 

 

Príklad č.2 

Účastnícku zmluvu ste uzatvorili ešte pred zavedením vernostného programu, a teda už istý čas ste účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia. Pre zaradenie do správnej kategórie  sa prihliada na dĺžku trvania Vašej predchádzajúcej účasti v systéme dds, teda

 

Váš vek na začiatku sporenia bol                              38 rokov

Dĺžka trvania Vašej účasti v systéme dds je            6 rokov = 72 príspevkových mesiacov
                                                                                   (budete zaradený do kategórie II. a v nej budete sporiť ešte 48 mesiacov)

Váš vek pri ukončení sporenia bude                         62 rokov

Zostávajúci čas sporenia potom bude                      18 rokov = 216 príspevkových mesiacov

Váš priemerný účastnícky príspevok je                    20 €

kategória počet príspevkových
mesiacov (p.m.)
koeficient počet získaných bodov
(počet p.m. x priemerný mesačný príspevok x koeficient)
I. 0 1 0 bodov
II. 48 (120-72) 1,2 48 x 20€ x 1,2 = 1 152 bodov
III. 120 1,5 120 x 20€ x 1,5 = 3 600 bodov
IV. 48 2 48 x 20€ x 2 = 1 920 bodov
Spolu 216   6 672 bodov
Premieňajte body na peniaze. Jeden bod = jeden cent (0,01 €).
Vernostný bonus = 66,72 €

 

 

Ako môžem použiť pridelené vernostné body?

1. Vymeniť za peniaze, pričom

jeden bod = jeden cent (0,01 €)

Vernostný bonus Vám bude vyplatený jednorazovo v termíne výplaty prvej dôchodkovej dávky. Pre určenie výšky vernostného bonusu je rozhodujúci stav Vášho bodového konta v deň, keď nadobudne účinnosť Vaša žiadosť o dávku.

2. Vymeniť za darčeky už počas sporenia

                            body = darčeky

Výmenu bodov za darčeky v podobe tovaru alebo služby z nášho katalógu (začne platiť od r. 2015) môžete uskutočniť kedykoľvek v priebehu  roka na našich kontaktných pracoviskách, avšak iba raz ročne. Pri tejto výmene môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta. Použité body sa z Vášho konta odpočítajú.

Podmienky nároku

 • výmenu vernostných bodov je možné uskutočniť najskôr po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy
 • vymeniť body môžete jedenkrát ročne na ktoromkoľvek našom pracovisku 
 • na výmenu môžete použiť maximálne 50% aktuálneho bodového konta
 • body použité na výmenu sa z Vášho konta odpočítajú

Zánik nároku

sporiteľ stráca nárok na všetky nazbierané vernostné body pri:

 • podaní žiadosti o prevod konta do inej DDS
 • odstúpení od zmluvy (t.j. v prípade podania žiadosti o výplatu odstupného)
 • predčasnom výbere
 
PRAVDA: Tretí pilier ponúkne skorší odchod do penzie
Tisícky nezamestnaných „takmerdôchodcov" sa dnes ocitajú v bezvýchodiskovej situácii. Prácu si pre vyšší vek nachádzajú už len veľmi ťažko.