Stabilita akciový príspevkový ddf je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov. Dl´hodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.


Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.


Od začiatku roka 2009 dochádza k novelizácii zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá hovorí o tom, že sa nebudú môcť vyplácať výsluhové dôchodky podľa starých podmienok.


Podľa novely zákona sa budú výsluhové dôchodky vyplácať za podmienok platných pre výsluhové dôchodky od 1. 1. 2009. Znamená to, že výsluhový dôchodok sa bude vyplácať pre všetky dávkové plány nasledovne:


Účastník sporil minimálne 5 rokov z dôvodu zaradenia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj) a dosiahol vek 40 rokov.
Doba vyplácania dôchodku je do veku kedy vzniká nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne (podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.).
Ak aktuálna hodnota osobného účtu účastníka bude nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy, namiesto výsluhového dôchodku sa vyplatí jednorazové vyrovnanie.
Od 1. januára 2009 zanikla možnosť čerpať si preddavok výsluhového dôchodku (t.j. mimoriadne príspevky) podľa starších dávkových plánov.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita akciový príspevkový d.d.f. k 22.11.2017 0.038727 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f. k 21.11.2017 15 028 996 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f. za mesiac október 2017 0.83 %
AKCIOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV
Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!
Využite všetky výhody, ktoré sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si mesačne minimálne 15 EUR a využite každý rok plnú výšku daňovej úľavy.