Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!


Kto má nárok na daňovú úľavu?

Nárok na zníženie základu dane do výšky 180,-€ ročne o príspevky zaplatené účastníkom na doplnkové dôchodkové sporenie má účastník, ak jeho zmluva neobsahuje dávkový plán (uzatvoril ju po 31.12.2013 alebo podpísal dodatok k zmluve o vzdaní sa dávkového plánu ako súčasti jeho zmluvy) a zároveň nemá ani žiadnu inú zmluvu v treťom pilieri, ktorej súčasťou je dávkový plán.

(§11 ods. 10 až 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

 

Kto potrebuje potvrdenie o zaplatení príspevkov?

  1. Zamestnanci, ktorí si odvádzajú príspevky sami a ročné zúčtovanie im robí zamestnávateľ, sú povinní priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie výpis alebo potvrdenie o zaplatení príspevkov na dds, ktoré im bezplatne na požiadanie vystaví STABILITA, d.d.s., a.s..
  2. Zamestnanci, za ktorých odvádza príspevky zamestnávateľ, a ročné zúčtovanie im robí zamestnávateľ, neprikladajú k žiadosti o ročné zúčtovanie dane žiadne potvrdenia o zaplatení príspevkov. (§ 37 ods. 1 písm. c)  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
  3. Zamestnanci, ktorým odvádza príspevky zamestnávateľ a daňové priznanie si robia sami, k daňovému priznaniu neprikladajú potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Výška zaplatených príspevkov na dds je uvedená na ročnom výpise z osobného účtu účastníka.
  4. Účastníci, ktorí si príspevky zasielajú sami, k daňovému priznaniu neprikladajú potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Výška zaplatených príspevkov na dds je uvedená na ročnom výpise z osobného účtu účastníka.

 

Kto je povinný vrátiť daňovú úľavu?

Účastník, ktorému bola vyplatená dávka predčasný výver a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (od 1.1.2014) si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola vyplatená dávka predčasný výber, a to o sumu zaplatených príspevkov na dds, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. (§11 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)